Izborni program političkoga pokreta Hrast

Međunarodna politika RH

Gospodarski razvitak i modernizacija hrvatskog društva u velikoj su mjeri uvjetovani međunarodnim položajem hrvatske države. Strategija i ciljevi hrvatske međunarodne politike moraju biti u funkciji modernizacije države i društvenog blagostanja.

HrastHrvatska državna politika treba novu strategiju razvoja, modernizacije i transformacije hrvatskog društva. Glavno obilježje službene hrvatske politike u posljednjih desetak godina je uzmak od suverenosti. Takva je politika dovela RH pred vrata EU, ali je cijena uzmaka od suverenosti izloženost hrvatskog društva predatorskim skupinama u gospodarstvu, te politička i moralna kriza kao izravna posljedica stihijskog razvoja.

Modernizacija države i društva može se graditi jedino na načelu suverenosti. Politika koja polazi od suverenosti može osigurati: a) nacionalnu konkurentnost u međunarodnim odnosima, b) sektorsku kompetentnost i izvrsnost pojedinih sudionika nacionalnog razvitka (u rasponu od klasičnih sektora, školstva i naobrazbe do tehnološkog, infrastrukturnog ili ekologijskoga), c) mobilizaciju društvenih sudionika – od političkih i gospodarskih čimbenika, do braniteljskih i građanskih udruga.

Načelo suverenosti uvjet je modernizacije društvenog razvoja na alternativama. Modernizacija je moguća jedino na alternativama, razvitak se gradi jedino na alternativama. Koliko je zbiljskih alternativa toliko je i zbiljske slobode, ili viška slobode s kojom suverena zajednica raspolaže. Pretpostavka slobodnog odlučivanja o alternativama jest suverenost.

Osnovna značajka međunarodnih odnosa u suverenom svijetu je njegova multipolarnost.

U dosadašnjoj povijesti uvijek su velike sile – države – bile globalni igrači. Danas na međunarodnoj sceni djeluju i novi globalni igrači, pobornici nadnacionalnih interesa, od multinacionalnih korporacija do medija i nevladinih organizacija.

Međunarodna politikaHrvatska treba razvijati partnerske odnose sa zemljama koje imaju iste ili slične geostrateške interese. Političko partnerstvo i čvršće veze treba razvijati s onim državama (poput Mađarske, Češke, Poljske, itd.) koje zbog izloženosti udarima globalizacije moraju poduzimati posebne napore radi zaštite svojih nacionalnih i kulturnih identitetaSuverene međunarodne odnose karakterizira sukob univerzalnih i globalizacijskih vrijednosti. Globalizacija se nameće u globalizaciji tehnologije tržišta, neiscrpnim informacijama i isto tako neiscrpnim financijama. Univerzalnost je univerzalnost ljudskih prava, kulture, demokracije. Globalizaciju možemo i moramo nadzirati, a davanjem prednosti i promicanjem univerzalnih vrijednosti možemo očuvati i razvijati svoj nacionalni i kulturni identitet.

Tradicionalna je država bila jedini nositelj suvereniteta. Nadnacionalne organizacije počele su prisvajati sebi dio tradicionalno državnog suvereniteta. Integracijski i globalizacijski procesi omogućili su da se rastakanje državnog suvereniteta nastavi u različitim smjerovima. Sukob zagovornika globalizacijskih i univerzalnih vrijednosti simultano se odvija na globalnoj i nacionalnoj sceni.

Hrvatska treba razvijati partnerske odnose sa zemljama koje imaju iste ili slične geostrateške interese. Političko partnerstvo i čvršće veze treba razvijati s onim državama (poput Mađarske, Češke, Poljske, itd.) koje zbog izloženosti udarima globalizacije moraju poduzimati posebne napore radi zaštite svojih nacionalnih i kulturnih identiteta.

Hrvatska ne može računati da će svoje nacionalne i gospodarske interese osigurati samo u europskim granicama. Hrvatska treba tražiti svoje partnere i svoje šanse izvan tih okvira.

Mediteran je jedna od gravitacijskih točaka oko koje će se prelamati europski razvojni interesi. To je posljedica političkih promjena u arapskom svijetu i sjevernoj Africi. Demokratizacija i tranzicija tih zemalja imat će za posljedicu sve veće otvaranje Europi. Hrvatska u tim okolnostima može i mora iskoristiti svoje geostrateške prednosti kao mediteranska i srednjoeuropska zemlja.

Zapadni Balkan i dalje će biti turbulentno područje zbog nezavršenih procesa konsolidacije Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije, Srbije. Hrvatska treba razvijati dobrosusjedske odnose sa svim zemljama u svojem okruženju, ali bez balkanskih liderskih ambicija.

HrastHrvatska može i mora biti regionalni čimbenik stabilnosti kao politički samostalna, a gospodarski uspješna država. Hrvatska treba voditi vanjsku politiku koja se ne će iscrpljivati u političkim savezima sa susjedima niti će pristati da bude objekt novih/starih imperijalnih politika. Članstvom u međunarodnim savezima Hrvatska ima obvezu jedino poštivati zajedničke standarde, ali i pravo sama definirati svoje strateške ciljeve i nacionalne interese.

Rušenje i usporavanje samostalne i suverene hrvatske pozicije u međunarodnoj zajednici i dalje će se provoditi kriminalizacijom, odnosno stigmatizacijom Domovinskog rata i Oluje. Politički i gospodarski pritisci, medijske i informacijske operacije, sukobi niskog intenziteta – konstanta su u međunarodnim odnosima. Različiti će akteri i dalje koristiti sva sredstva javne diplomacije za kriminalizaciju Oluje. Hrvatska vanjska i unutarnja politika ne mogu pristati na takve ocjene.

Hrvatska ima i strateške interese, a kao potpisnica Washingtonskih i Daytonskih sporazuma i međunarodnu obvezu da Bosna i Hercegovina uspostavi ustavni poredak koji će joj osigurati samoodrživi razvoj. Samoodrživa Bosna i Hercegovina moguća je pod uvjetom pune i stvarne ravnopravnosti triju konstitutivnih naroda. Republika Hrvatska treba se zalagati da Hrvati u Bosni i Hercegovini dobiju instituciju koja će štititi njihov nacionalni i kulturni identitet.

Politički i gospodarski uspješna Hrvatska nije moguća bez zajedništva domovinske i iseljene Hrvatske. U vrijeme globalizacije i najrazvijenije zemlje obnavljaju veze sa svojim iseljeništvom koje ih uvezuje sa cijelim svijetom. Hrvatsko iseljeništvo nastalo je iz nevolje, ali sada je gospodarski uspješno, a politički obrazovano. To je razvojni potencijal na kojem treba graditi strategiju gospodarski jake i uspješne Hrvatske.

Hrvatska i EU

Hrast zastupa ideju EU kao saveza ravnopravnih nacionalnih država koje vežu zajednička civilizacijska i kulturna povijest, kršćanske zasade te suvremeni gospodarski interesi.

EUHrast politiku prema EU temelji na ispunjenju svih vitalnih nacionalnih interesa Republike Hrvatske. Hrast se protivi načinu na koji je zamišljen predstojeći referendum i zauzima se za njegovu odgodu, te prethodnu multidisciplinarnu javnu raspravuHrast politiku prema EU temelji na ispunjenju svih vitalnih nacionalnih interesa Republike Hrvatske. Kako bi se izbjegla ugroza promjene demografske, a time i političke situacije u Hrvatskoj, Hrast zahtijeva da se pitanje useljavanja uvrsti među iznimke i stavi pod isključivu nadležnost i suverenitet Republike Hrvatske.

Također, Hrast zahtijeva da se među iznimke uvrsti i nemogućnost prodaje zemlje i nekretnina strancima. Isto tako, među iznimke treba uvrstiti i potpuni suverenitet i vlasništvo Republike Hrvatske nad vitalnim prirodnim resursima (more, zemlja, šume i voda).

Hrast se protivi načinu na koji je zamišljen predstojeći referendum i zauzima se za njegovu odgodu, te prethodnu multidisciplinarnu javnu raspravu.

S tim u svezi Hrast drži da potpisivanje ugovora s EU može uslijediti tek nakon referenduma, ako se većina hrvatskih građana odluči za pristupanje Hrvatske Europskoj uniji.

Obiteljska politika

Hrast priznaje i štiti obitelj kao temeljnu zajednicu društva. Čovjek se rađa, raste i razvija u obitelji i o njoj, njenim potencijalima, vrijednosnoj orijentaciji i kvaliteti funkcioniranja ovisi rađanje, rast i razvoj svakog pojedinog čovjeka i cijeloga društva.

Stoga Hrast drži da je ulaganje u obitelj ključna investicija u zdravu, snažnu i stabilnu Hrvatsku.

Hrast u obiteljskoj politici polazi od sljedećih temeljnih načela:

Ljudski život – najveća vrijednost

Skladan brak – temelj skladne obitelji

Funkcionalna obitelj – prvorazredni društveni prioritet

Djeca – jamac budućnosti

Mjere obiteljske politike koje će provesti Hrast kratkoročno imaju za cilj ukloniti ili do najmanje mjere smanjiti prepreke s kojima se mladi bračni parovi ili roditelji suočavaju u nastojanjima da ostvare željeni broj djece te da im se osigura podrška, pomoć, prijateljsko i stručno društveno i zakonodavno okruženje pogodno za postizanje kvalitetnog obiteljskog života, a njihovoj djeci mogućnost razvoja svih njihovih potencijala, bez obzira na privremeni ili trajno nepovoljan socio-ekonomski položaj.

Hrast će zagovarati uvođenje sustavne priprave za brak i odgovorno roditeljstvo, odgoj i pripravu mladih naraštaja za bračne i obiteljske uloge, partnerske odnose, nenasilno rješavanje sukoba i upravljanje obiteljskim financijama, kroz strogo selekcionirane, verificirane, kontinuirano provođene, kvalitetne programe.

Hrast priznaje kršćansko nasljeđe kao neizbrisivi dio povijesnog i današnjeg hrvatskog identiteta prihvaćajući i druge humane i etički pozitivno orijentirane sustave.

Hrast će roditeljima osigurati i zaštiti prvotno pravo na izbor odgoja i obrazovanja u skladu shrast njihovim pozitivnim sustavom vrijednosti, na poseban način naglašavajući i štiteći pravo izbora odgovarajućeg zdravstvenog i vjerskog odgoja.

Mlade obitelji dobit će mogućnost da po povoljnim uvjetima unajme ili kupe stan u vlasništvu Republike Hrvatske ili jedinice lokalne samouprave ili u programima poticajne stanogradnje, a među porezne olakšice vratit će se kamate na stambene kredite.

Hrast će se suprotstaviti svim oblicima ugroze braka i obitelji kao temeljnih vrijednosti hrvatskog društva.

Hrast posebnu pažnju i pomoć usmjerava socijalno najranjivijim skupinama: hrvatskim braniteljima, trudnicama, starima i bolesnima, osobama s invaliditetom, djeci s teškoćama u razvoju i njihovim obiteljima te obiteljima koje se nalaze u privremenoj ili trajno nepovoljnoj socio-ekonomskoj situaciji, izolaciji i siromaštvu.

Hrast prihvaća temeljno stajalište da je život od trenutka začeća do prirodne smrti temeljna vrijednost kojoj sve drugo treba biti u službi. Svatko ima pravo na život, a svaka osoba ima neprocjenjivu vrijednost za svoju obitelj, narod i naciju, bez obzira na spol, naobrazbu ili socijalni status. Zato će Hrast stati u cjelovitu i trajnu zaštitu svakog ljudskog života. Hrast će se zalagati za izmjene postojećeg Zakona o zdravstvenim mjerama iz 1978. g., za zakonsku zabranu abortusa, uključujući i pravo u izvanrednim okolnostima.

ObiteljHrast zagovara sustav preko kojeg će svim parovima koji žele imati djecu biti dostupna brza i stručna pomoć. Snažan naglasak bit će i na potrebnoj preventivi neplodnosti i za to vezanim obrazovnim programima za mlade. Hrast se zalaže za edukaciju o svim uzročnicima neplodnosti, stručnu savjetodavnu pomoć bračnim parovima koji imaju problem neplodnosti kao i sve etički prihvatljive metode liječenja. Hrast ne podržava medicinski potpomognutu oplodnju koja se obavlja različitim tehnikama od kojih je najpoznatija in vitro fertilizacija, koja otvara vrata za brojne zloporabeHrast zagovara cjelovit i učinkovit sustav pomoći majkama koje se u početku trudnoće, bilo zbog vijesti o lakšim ili težim anomalijama ploda, bilo zbog drugih osobnih i obiteljskih teškoća, nađu u situaciji da razmišljaju o prekidu trudnoće, kako bi ih se ohrabrilo da zadrže i rode dijete. Da se izbjegne odlučivanje trudnica za prekid trudnoće i zbog pomoći u teškim situacijama potrebno je stvarati više mogućnosti za posvajanje i skrbništvo, kao i ubrzati i olakšati postojeću proceduru posvajanja djece. Hrast će zagovarati potpuno besplatnu i najkvalitetniju zdravstvenu njegu i skrb za trudnice, te unaprjeđenje i poboljšanje uvjeta u rodilištima.

Hrast zagovara sustav preko kojeg će svim parovima koji žele imati djecu biti dostupna brza i stručna pomoć. Snažan naglasak bit će i na potrebnoj preventivi neplodnosti i za to vezanim obrazovnim programima za mlade. Hrast se zalaže za edukaciju o svim uzročnicima neplodnosti, stručnu savjetodavnu pomoć bračnim parovima koji imaju problem neplodnosti kao i sve etički prihvatljive metode liječenja. Hrast ne podržava medicinski potpomognutu oplodnju koja se obavlja različitim tehnikama od kojih je najpoznatija in vitro fertilizacija, koja otvara vrata za brojne zloporabe.

Hrast se zalaže za uvođenje i kontinuiranu provedbu kvalitetno pripremljenih programa s ciljem preveniranja rizičnih ponašanja i poremećaja u ponašanju, uključujući i ovisnosti o različitim legalnim i ilegalnim psihoaktivnim sredstvima, kao i o internetu i kompjuterskim igrama, klađenju i kocki, a teži razvijanju zdravih stilova života.

S obzirom na velik broj samoubojstava u Republici Hrvatskoj, a na poseban način branitelja, Hrast će inzistirati na žurnom donošenju Nacionalnog programa za sprječavanje samoubojstava te u državnom proračunu osigurati potrebna financijska sredstva za njegovu provedbu.

Hrast će poticati i podupirati sve aktivnosti i projekte u bilo kojem području života (mediji, obrazovanje, gospodarstvo, organizacije civilnog društva...) koji potiču i stvaraju prijateljsko ozračje za obitelj u Hrvatskoj, šire svijest o demografskoj problematici, promoviraju i omogućuju obiteljima ugodno okruženje, te odgajaju svijest o odgovornosti cijelog društva za podizanje nataliteta u Republici Hrvatskoj.

S druge strane, Hrast će uspostaviti strogu, stručnu selekciju programa kako bi se obustavilo financiranje svih projekata i programa koji na bilo koji način napadaju i ugrožavaju brak i obitelj.

Slijedom navedenih temeljnih smjernica, Hrast postavlja 5 ciljeva s ukupno 25 mjera koje će svojim ostvarenjem pridonijeti značajnom poboljšanju kvalitete života obitelji te pozitivnim promjenama demografskih trendova u Republici Hrvatskoj.

1. Cilj: Poboljšanje uvjeta za mlade obitelji i obitelji s više djece

Mjere:

Uvođenje premija za ranije odlučivanje za dijete

Uvođenje instituta majke odgojiteljice (za majke četvero i više djece),

Povećanje porodiljnih naknada,

Subvencije na cijenu vrtića i osiguravanje organiziranog čuvanja predškolske djece za djecu zaposlenih roditelja čija djeca nisu dobila smještaj u vrtić

Sniziti troškove udžbenika i školskih pribora

Omogućiti povoljan najam ili kupnju prvog obiteljskog stana

Poticanje zamjene stanova 'Dom za dom'

2. Cilj: Usklađivanje obiteljskog života i rada

Mjere:

Poticaji poslodavcima koji zapošljavaju nezaposlene majke/očeve nakon isteka porodiljskog dopusta i to na neodređeno radno vrijeme

Poticaji poslodavcima pri zapošljavanju roditelja na skraćeno radno vrijeme

Projekt za poticanje poduzeća naklonjenih roditeljima

Poticanje poslodavaca na otvaranje internih vrtića za djecu svojih zaposlenika

Poticanje razvoja obiteljskih gospodarstava

3. Cilj: Smanjenje mortaliteta, broja pobačaja (abortusa) i nasilja u obitelji

Hrast drži nedopustivim ubijanje nerođene djece. Uz zakonsku zabranu pobačaja (abortusa), Hrast će provesti pripremu za roditeljstvo koja uključuje i kvalitetno planiranje obitelji i mjere kojima se želi ohrabriti i pomoći ženama da rode dijete.

Mjere:

Zakonska zabrana abortusa u Republici Hrvatskoj

Ustanoviti sustav pomoći trudnicama i mladim majkama u potrebi, koje razmišljaju o prekidu trudnoće

Poticanje posvajanja i skrbništva

Provedba psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji

Žurno donošenje Nacionalnog programa za sprječavanje samoubojstava

4. Cilj: Povećanje zaštite i unaprjeđenja zdravlja i prevencije bolesti, poremećaja i poteškoća kod djece, mladih i roditelja

Mjere:

Priprema preventivnih programa za djecu i mlade

Unaprijediti razinu zdravstvene zaštite trudnica i još nerođenog djeteta

Osigurati prikladnu stručnu pomoć pri preventivi i liječenju neplodnosti

Pozitivni odnos zdravstvenog osoblja prema trudnicama

5. Cilj: Povratak društva osnovnim vrijednostima: život, brak, obitelj, djeca

Mjere:

Sustavna priprava za brak

Poticanje i stvaranje prijateljskog ozračja za obitelj u Hrvatskoj

Poticanje medija na stvaranje prijateljskog ozračja za obitelj u Hrvatskoj

Organiziranje kampanje za promociju vrijednosti: život, brak, obitelj, djeca

Prioriteti u školstvu

Strategiju razvoja školstva-što obuhvaća strategiju razvoja osnovnog, srednjeg i visokog školstva, te znanosti- treba postaviti unutar ukupne razvojne strategije Hrvatske, jer će se generacije koje sada ulaze u školovanja pojaviti na tržištu rada za deset do petnaest godina. Zato treba istaknuti da strategija razvoja školstva polazi od općeg opredjeljenja udruge Hrast da Hrvatsku uredi kao visoko razvijenu zemlju, koja svoje gospodarstvo oslanja na vrhunska znanstvena i tehnološka dostignuća, ujedno čuvajući svoje kršćanske korijene i druge značajke hrvatskog nacionalnog identiteta.

DjecaPrvi koraci u naznačenom smjeru napravljeni su sredinom devedesetih, no smjenom vlasti došlo je do dubokog zaokreta, ponajprije u visokom školstvu. Umjesto da ga se podvrgne stručno usmjeravanom razvoju, visoko školstvo je ostavljeno samoregulaciji tržištem, koje pak ima uglavnom potrebe za razmjerno niskim razinama znanja. Istovremeno se prišlo širenju zahvata visokog školstva, no prečesto na račun njegove kvalitete. Kao rezultat, u nekim je izrazito kompetitivnim disciplinama došlo do jednostranog odljeva najboljih studenata prema svjetskim centrima izvrsnosti. Hrvatskoj zato prijeti manjak kreativnih nacionalnih elita, ključnih za izjednačenje s ostalim razvijenim zemljama svijeta.

Hrast će se zato zauzeti da izabrane hrvatske zakonodavne i izvršne vlasti smjesta priđu političkim reformama za restrukturiranje i modernizaciju Hrvatske. To ishodišno podrazumijeva niz dobro odmjerenih zakonskih zahvata i pratećih organizacijskih i financijskih mjera u području visokog školstva i znanosti. Glavni cilj tih mjera treba biti, pored daljnjeg širenja visokog obrazovanja, formiranje centara znanstvene i obrazovne izvrsnosti unutar zemlje, te stvaranje društvene potrebe za kadrovima koji se kroz njih obrazuju. Hrast će učiniti sve da dođe do povratne sprege između državne uprave, gospodarstva i visokog školstva koja će unaprijediti cjelinu društvenog sustava zemlje. Pri tome će se Hrast založiti da se političke vlasti više nego do sada oslanjaju na mišljenja najstručnijih ljudi u zemlji, ne odustajući od političke odgovornosti za donesene odluke koju su mu birači povjerili kroz demokratske izbore.

ŠkolstvoHrast se također suprotstavlja izraženim tendencijama da se iza navodnih znanstvenih spoznaja prikriva bilo koji, a napose ateistički ili liberalni pogled na svijet. Znanost i vjera su komplementarni, a roditelji prema Ustavu jedini nadležni za izbor vrijednosnog sustava po kojem žele odgajati svoju djecu, uključujući i njihov seksualni odgoj. U tom se sklopu Hrast zalaže da vjeronauk i nadalje ostane izborni predmet u alternaciji s predmetima koji zastupaju drugačije svjetonazore. Hrast se zalaže za besplatno studiranje, pod uvjetom redovitosti. Znatno više izdvajat će se novac iz proračuna namijenjen školstvu i znanostiJedan od osnovnih preduvjeta za vrhunsko visoko školstvo je kvalitetno srednje i osnovno obrazovanje. Te je sektore svojevremeno duboko potresla tzv. Šuvarova reforma, kasnije nastavljena daljnjim lutanjima u odnosu pedagogije i stručnih disciplina poput jezika, matematike i ostalih. To se manifestira kroz prekomjerne pritiske za individualizacijom obrazovanja prema navodnim željama djece. Poštujući svaku dječju osobnost Hrast se stoga zalaže da škola opremi mlade znanjima koja će im biti potrebna u realnoj životnoj utakmici. To podrazumijeva i stjecanje zajedničkih znanja potrebnih za međusobnu komunikaciju, napose pri izgradnji i zaštiti općih nacionalnih interesa. Takva znanja mogu djeci prenositi samo dobro obrazovani učitelji i nastavnici, pa se Hrast snažno zalaže za poboljšanje njihovog društvenog i financijskog položaja, te za produbljivanje njihovog obrazovanja.

Hrast se također suprotstavlja izraženim tendencijama da se iza navodnih znanstvenih spoznaja prikriva bilo koji, a napose ateistički ili liberalni pogled na svijet. Znanost i vjera su komplementarni, a roditelji prema Ustavu jedini nadležni za izbor vrijednosnog sustava po kojem žele odgajati svoju djecu, uključujući i njihov seksualni odgoj. U tom se sklopu Hrast zalaže da vjeronauk i nadalje ostane izborni predmet u alternaciji s predmetima koji zastupaju drugačije svjetonazore. Cjelinom svoje školske politike Hrast podupire svoje osnovno političko opredjeljenje, izgradnju Hrvatske temeljenu na kršćanskom socijalnom nauku.

Hrast se zalaže za besplatno studiranje, pod uvjetom redovitosti. Znatno više izdvajat će se novac iz proračuna namijenjen školstvu i znanosti.

Gospodarski program

Svojim programom sa stajališta tehnološkoga gospodarstva Hrast će kolonijalno-podanički model financijskoga gospodarstva u Hrvatskoj – čija je osnovna značajka da se stranim kapitalom zapošljava samo jeftina (moguće i strana) radna snaga za poslove niske složenosti s nesigurnim slabo plaćenim poslom i devastira hrvatsko nacionalno blago – zamijeniti suradničkim modelom tehnološkoga gospodarstva, koji tehnologijom i novcem iz hrvatskih i suradničkih međunarodnih izvora zapošljava hrvatske stručnjake na svim razinama, za rad visoke složenosti sa sigurnim i dobro plaćenim poslom, koji hrvatsko nacionalno blago pretvaraju u hrvatsko nacionalno bogatstvo.

Misija Hrasta razvoj je tehnološkoga gospodarstva u kojemu će hrvatski stručnjak biti tražena profesija u Hrvatskoj, a ne najtraženiji imigrant u svijetu. Suprotno tehnološkom gospodarstvu tzv. globalističko financijsko gospodarstvo (poznato pod nazivom divlji kapitalizam) podržavaju kadrovi iz starih, komunističkih vremena i njihov podmladak. Njihov je moto: privatizacija dobiti – socijalizacija gubitaka. Modelu financijskoga gospodarstva, temeljenom na uvozu roba i usluga plaćenih zaduživanjem, potrebna je samo jeftina radna snaga za poslove niske složenosti, dok mu hrvatski stručnjak koji ostvaruje briljantnu karijeru izvan Hrvatske nije potreban.

Uvođenjem tehnološkoga gospodarstva Hrvatska će:

– postupno raskinuti podaničke gospodarske odnose u svom gospodarstvu, posebno u bankarskom podsustavu;

– postati ravnopravnim partnerom u međunarodnom ugovaranju gospodarskoga, posebno tehnološkoga razvoja;

– sačuvati svoje nacionalno blago, između ostaloga i hitnim proglašavanjem hrvatskoga gospodarskog pojasa na Jadranu;

– zasnovati svoj tehnološki i gospodarski razvoj na nacionalnim vrijednostima, posebno na obnovljivom nacionalnom blagu (što vodi, između ostaloga, prema obiteljskom turizmu);

– ostvariti uvjete da se iseljena Hrvatska vrati ne samo svojim kapitalom, nego i ostalim tehnološkim resursima (ljudskim, informacijskim, motivacijskim) da bi ravnopravno sudjelovala u hrvatskom tehnološkom i gospodarskom razvoju;

– postupno ostvariti državni nadzor u nacionalnom interesu nad svim komponentama hrvatske tehnološko-gospodarske infrastrukture, posebno nad informacijsko-tehnološkom, telekomunikacijskom i prometnom komponentom, da bi svojim građanima omogućila njihovu bitno jeftiniju uporabu radi podržavanja i poticanja nacionalne tehnološko-gospodarske i svake druge poduzetničke djelatnosti.

Neki važniji početni programski zadatci

Od svih hrvatskih blaga hrvatski je čovjek najvrjednije i na njemu se zasniva tehnološko gospodarstvo, jer:

– jedini neograničeni izvor bogatstva je ljudski um, koji stvara sve bogatstvo ovoga svijeta;

– gospodarstvo temeljeno na ljudskom umu, na tehnologiji koju je čovjek stvorio, jedini je put u blagostanje;

– nacionalno gospodarstvo ne može se temeljiti niti održavati kopiranjem ili kupnjom tuđe tehnologije (tuđih ideja, tuđih procesa proizvodnje, tuđih sredstva proizvodnje i tuđih organizacijskih struktura) zato što je nacionalno gospodarstvo određeno nacionalnom kulturom i pripadajućom civilizacijom;

– suradnja i natjecanje imaju svjetska obilježja, pa Hrvatska ne može, ne želi i ne će biti okovana lokalnim, regionalnim ili europskim običajima, kriterijima, zahtjevima ili standardima, posebno ne će biti okovana u svojoj inventivnosti, produktivnosti i kakvoći.

Takav hrvatski ljudski (uz prateći financijski) kapital potrebno je investirati u hrvatsko gospodarstvo, na korist i dobrobit hrvatskoga naroda i svih građana Republike Hrvatske.

NovacKompleksnost, brojnost i raznovrsnost proizvoda i usluga na svjetskim tržištima omogućuje malim, ali tehnološki razvijenim državama da u tehnološko-gospodarskoj suradnji s drugim državama uspješno sudjeluju u razvoju svjetskoga gospodarstva. Hrvatskoj to omogućuje već sada uključivanje u svjetski tehnološko-gospodarski razvoj brojnim proizvodima kao što su, na primjer, brodovi, tramvaji, vlakovi, prehrambeni proizvodi, farmaceutski proizvodi, i brojni drugi. Tehnološkim gospodarstvom Hrvatska će to ostvariti sa svim svojim proizvodima, a posebno s proizvodima iz tehnološko-gospodarske suradnje hrvatskoga malog gospodarstva (uključujući obrtništvo) s velikim poduzetništvom u Hrvatskoj i svijetu.

Tehnološko gospodarstvo zahtijeva prije svega nove zakone kojima će se utvrditi strukturni i programski odnosi u tom gospodarstvu, posebno u odgovarajućoj tehnološko-gospodarskoj infrastrukturi, sa stajališta zaštite hrvatskih nacionalnih interesa. Tim će se zakonima trajno poticati uključivanje u hrvatsko tehnološko gospodarstvo postojećega hrvatskog blaga i bogatstva, uključujući tehnologiju i kapital iz suradničkih izvora u Europi i svijetu.

Novim zakonima Hrvatska će poticati ulaganje u hrvatsko gospodarstvo stranog kapitala iz suradničkih izvora i obeshrabrivati takva ulaganja iz izvora koji nemaju suradničke značajke. Također će poticati ulaganja hrvatskoga kapitala u suradničke tehnološko-gospodarske pothvate između Republike Hrvatske i Hrvata u Bosni i Hercegovini.

Dva su preduvjeta za uspostavljanje i razvoj tehnološkoga gospodarstva:

1. Bankarski sustav potrebno je odmah reformirati tako da se umanji utjecaj svjetske ekonomske krize i očuva hrvatska financijska suverenost; hrvatska kuna ostat će jedino sredstvo plaćanja, a ukinut će se uloga jamca i devizna klauzula. Zabranit ćemo komercijalnim bankama bilo kakvu aktivnost u investicijskom bankarstvu, osiguranju, nekretninama ili posredništvu u trgovini dionicama. Depoziti hrvatskih građana, poduzeća i institucija smiju biti plasirani samo u Hrvatskoj. Svaki kredit treba biti registriran i imati jedinstvenu identifikaciju, a parametri svake posudbe bit će javni i dostupni na Internetu.

2. Hrvatsko tržište potrebno je potpuno otvoriti samo za hrvatske proizvode i proizvode koji nastaju u suradničkim tehnološko-gospodarskim pothvatima s drugim državama uz uvjet punog reciprociteta.

Hitnim proglašenjem gospodarskog pojasa i prikladnom zaštitom hrvatskih jadranskih otoka te hrvatskim obiteljskim turizmom zasnovanom na hrvatskoj tehnologiji i hrvatskoj kulturi (domaća hrana, domaći duhovni proizvod...) sačuvat ćemo hrvatska blaga i hrvatske ljepote. Uz to ćemo izgraditi vlastite ribarske, trgovačke, sigurnosne i druge flote.

U okviru modernizacije uprave, razvit ćemo vlastite IT (Informacijska Tehnologija) aplikacije za državne, županijske, gradske i općinske službe i na njima zaposliti mlade hrvatske stručnjake. Smanjit ćemo ili potpuno ukinuti nametnute i nepotrebne usluge: ovjeru potpisa, razne potvrde i nepotrebne pretplate.

GospodarstvoTehnološko gospodarstvo zahtijeva prije svega nove zakone kojima će se utvrditi strukturni i programski odnosi u tom gospodarstvu, posebno u odgovarajućoj tehnološko-gospodarskoj infrastrukturi, sa stajališta zaštite hrvatskih nacionalnih interesa. Novim zakonima Hrvatska će poticati ulaganje u hrvatsko gospodarstvo stranog kapitala iz suradničkih izvora i obeshrabrivati takva ulaganja iz izvora koji nemaju suradničke značajkeUravnotežen državni proračun znači uklanjanje proračunskog manjka (deficita), koji je stalni izvor novih zaduživanja. Smanjit ćemo troškove državne uprave. Ako je prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman mogao osloboditi trećinu Hrvatske od srpske okupacije s državnim proračunom od 38 milijarda kuna, bez dodatnog zaduživanja, onda i mi moramo i možemo bolje od proračuna od preko 120 milijarda kuna i dodatnog zaduživanja od preko 50 milijarda dolara (više od 250 milijarda kuna). Iz državnog proračuna ne ćemo financirati lažnu ili čak protuhrvatsku kulturu, a poreznom politikom i sniženjem cijena infrastrukturnih proizvoda i usluga poboljšat ćemo životni standard u Hrvatskoj. Oslobodit ćemo hrvatskoga čovjeka, posebno malog poduzetnika, nepodnošljivog birokratskog pritiska i neizdrživih nameta kao, na primjer, plaćanja PDV-a na iznos koji država ili državno poduzeće još nisu isplatili. Hrast ne će upasti u zamku oporezivanja imovine.

Porez će biti izvor financiranja lokalne, regionalne i državne uprave, a ne socijalni inženjering s fatalnim posljedicama.

Porezom ćemo snažno poticati i ubrzavati uspostavljanje i razvoj hrvatskoga tehnološkoga gospodarstva.

Urbanistički koncept grad u parku smanjit će gustoću naseljenosti i cijenu stanovanja, te osigurati velike zelene površine za zdraviji i bolji život.

Nova vrsta mirovinske štednje, dodatak 2. i 3. stupnju ( prije i poslije oporezivanja ) omogućit će osobnu kontrolu nad investiranim sredstvima za sigurniju budućnost.

JadranHitnim proglašenjem gospodarskog pojasa i prikladnom zaštitom hrvatskih jadranskih otoka te hrvatskim obiteljskim turizmom zasnovanom na hrvatskoj tehnologiji i hrvatskoj kulturi (domaća hrana, domaći duhovni proizvod...) sačuvat ćemo hrvatska blaga i hrvatske ljepote. Uz to ćemo izgraditi vlastite ribarske, trgovačke, sigurnosne i druge flote.Hrast će biti vrlo oprezan s tzv. investicijama, na primjer, u kockarnice ili golf parkove, koje su zapravo samo zamagljena prodaja apartmana i vila izgrađenih na jeftino kupljenom poljoprivrednom zemljištu koje se potom pretvara u građevinsko. Izgradnja hotela i turističkih naselja stranim tzv. investicijama suprotna je koncepciji obiteljskog turizma u kojemu zarada u cijelosti ostaje u Hrvatskoj.

Suprotno stranom investiranju u zabavu i razonodu, Hrastova je alternativa investiranje u tehnološka obrazovna i razvojna središta s popratnim sportskim objektima na svjetski poželjnim mjestima, idealnim za međunarodnu suradnju, na primjer u Dubrovniku s Elafitima, u Zadru sa zadarsko-šibenskim arhipelagom, itd..

Tri su glavne brige države u ovom području: zdravlje, hrana i energija.

Zdravstvena njega i zdravstveno osiguranje veliki su trošak u svakoj državi, ali uz razumno gospodarenje mogu i moraju biti dostupni svakom građaninu Republike Hrvatske. Vratit ćemo važnost domovima zdravlja i osloboditi liječnike suvišnih birokratskih obveza. Privatnu praksu odvojit ćemo potpuno od državne. Onemogućit ćemo (zabraniti i provesti) državnim službenicima rad u privatnoj praksi.

Kakvoća prehrane, uključujući i pitku vodu, može biti osigurana jedino domaćim lancem proizvodnje, distribucije i prodaje, a tu će odlučujuću ulogu odigrati hrvatske tvrtke.

Opskrbu energijom učinit ćemo sigurnijom i jeftinijom boljim gospodarenjem i organizacijom, uključujući vlastito istraživanje, transport i skladištenje.

Tehnološko gospodarstvo zahtijeva drugačiju naobrazbu svojih nositelja, zato se sveučilišta i školstvo moraju modernizirati: uvesti nove studije sa sistemskim značajkama, povisiti kakvoću postojećih studija, te ukinuti zastarjele, suvišne i štetne studije (s ideološkim značajkama). Broj osoba talentiranih u matematici svjetski je vrlo ograničen, a potreba neograničena, pa ćemo zato osnovati dovoljan broj matematičkih razreda, a izvan Zagreba i matematičkih gimnazija s pojačanom matematičkom grupom predmeta.

Teško gospodarsko stanje, najvidljivije u visokoj nezaposlenosti, prikrivenoj u samoupravnom socijalizmu, a nimalo poboljšanoj »novim kursom« lijevog krila tobože reformiranih komunista, kao ni s "idemo dalje" desnog krila iste ideološke orijentacije, zahtijeva i socijalne mjere, kako bi se ublažile muke najugroženijih. Hrvatska obitelj i hrvatska majka zaslužuju najviše poštovanje i svesrdnu pomoć društva i države, pa će imati niz olakšica: u obliku smanjenog radnog vremena, duljeg porodiljskog dopusta, duljeg godišnjeg odmora i ranijeg odlaska u mirovinu.

Jednako je važno mladima – đacima i studentima – omogućiti privremeni rad oslobođen svih davanja, uključujući i poreza na plaću. Novo diplomirane, ovisno o profesiji, odmah ćemo uključivati u rad državnih službi i državnih poduzeća.

Poljoprivreda

Stanje hrvatskoga plodnog zemljišta je po razini vrsnoće i čistoće (kemijske neopterećenosti) bolje nego u većini europskih zemalja. Ta prednost omogućuje visokokvalitetnu i zdravu hranu koja može biti konkurentna u svim zemljama EU i svijetu.

U području organske poljoprivredne proizvodnje Hrast će podupirati programe koji bi zadržali i motivirali mlade ljude da ostvare egzistenciju u lancu takve proizvodnje. Istodobno, poticajima i olakšanim uvjetima (stanovi, strojevi, ceste, osigurani otkup roba, školstvo, kulturna stjecišta) želimo spriječiti depopulaciju sela, odnosno višim standardom osigurati dobar život mladih u manjim sredinama i na selu.

Zalažemo se za proizvodnju hrane, a ne nekontrolirani uvoz na štetu domaće proizvodnje.

Čuvanje autohtonog sjemena domaćih žitarica, voća i povrća preduvjet je za osiguranjepoljoprivreda nezavisne proizvodnje visokokvalitetne hrane.

U cilju zaštite konkurentnosti Hrvatske kao prepoznatljivoga proizvođača zdrave hrane, zabranit ćemo GMO u svakom segmentu agroproizvodnje.

Prodaju i osiguranje proizvodnje riješit ćemo putem burze. Smatramo da osigurani otkup uz zaštitu kvalitete i cijenu, omogućuje poticaj proizvodnje.

Sigurnu i standardiziranu poljoprivrednu proizvodnju, te smanjenje rizika (suše, poplave) osigurat ćemo izgradnjom sustava za navodnjavanje ne samo povrtlarskih površina, nego i ukupnoga agrara – u skladu s rigoroznim mjerama zaštite okoliša i prirodne baštine u cjelini.

Posebnu brigu poklanjat ćemo izvorima pitke vode koje ćemo zaštititi zakonom, kao i energetske izvore, poljoprivredno zemljište, otoke, more i vodene tokove.

Prometna politika

Hrvatska je dijelom (autoceste) izgradila prometne infrastrukture na međunarodnim prometnim pravcima, no preostaje još velik posao na željezničkom, pomorskom i riječnom prometu. RH treba biti opet na važnim pomorskim trasama, te na kopnenom (željezničkom) koridoru Jadran-Dunav. Hrast namjerava ulagati u postojeće i graditi nove pomorske i riječne luke, te pristaništa, kao i ulagati u razvoj i modernizaciju zračnih luka.

Suvremena prometna infrastruktura treba služiti razvoju svih hrvatskih županija, uključujući otoke.

Jedinstvena DTK mreža treba biti u svakom dijelu Hrvatske, dostupna svim telekomunikacijskim operaterima.

Hrvatska će koristiti fondove za razvoj prometne infrastrukture međunarodnoga značenja, kao i programe za regionalni razvoj.

Poticat ćemo i razvijati najsigurnije i ekološki najprihvatljivije oblike prijevoza.

Uz ulaganje u prometnu infrastrukturu treba ulagati i u izgradnju distributivnih, transportnih, trgovačkih i drugih logističkih središta.

Hrvatska treba tržišno osposobljene prijevoznike u putničkom i robnom prijevozu.

Važni projekti u koje treba ulagati: u cestovnom prijevozu dovršiti izgradnju mreže autocesta, nastaviti izgradnju autoceste do Dubrovnika (uključujući i Pelješki most koji ima nacionalnu važnost i zbog povezivanja hrvatskoga teritorija), izgraditi brzu magistralnu cestu podravskim pravcem, kao i transverzalu koja će povezivati Posavinu i Podravinu, izgraditi magistralnu cestu Sisak – Karlovac, te poluautocestu Knin – Benkovac – Šibenik.

U željezničkom prometu: rekonstruirati pruge HŽ koje su u katastrofalno lošem stanju, uz pomoć međunarodnih i regionalnih fondova, uvesti europske standarde: dvokolosiječna elek. pruga s minimalno 160 km/ sat u putničkom i 100 km/sat u teretnom prometu, probiti tunel Učka da se istarske pruge povežu s ostalim hrvatskim prugama, te izgraditi pruge na strateškim pravcima i u ostalim hrvatskim područjima. Od HŽ-a, kroničnoga gubitaša, stvorit ćemo modernu kompaniju.

PrometRH treba biti opet na važnim pomorskim trasama, te na kopnenom (željezničkom) koridoru Jadran-Dunav. Hrast namjerava ulagati u postojeće i graditi nove pomorske i riječne luke, te pristaništa, kao i ulagati u razvoj i modernizaciju zračnih lukaU pomorskom prometu: krupnim investicijskim ulaganjem osposobiti Luku Rijeka da postane "hrvatskim Rotterdamom", omogućiti razvoj srednjodalmatinskih luka i razvoj otoka, postići trajan i konačan ugovor s BiH u području Neuma.

Zračni promet: rekonstrukcija, dogradnja i modernizacija zračnih luka Pleso, Split, Zadar, Osijek, Rijeka i Pula.

Gradski promet: ulaganje u gradske i prigradske željeznice, osiguravanje velikih parkirališnih centara u blizini središta gradova, ulaganje u biciklističke i pješačke staze u naseljima.

Okoliš

Hrast će nastojati na opsežnim i efikasnim načinima zaštite okoliša i biološke raznovrsnosti, na razboritoj uporabi ekološki prihvatljivih sredstava u poljoprivredi, te poglavito na zaštiti izvora pitke vode.

Hrast će također zahtijevati visoke standarde zaštite u nuklearnoj sigurnosti.

U svim hrvatskim županijama trebaju biti središta za zbrinjavanje otpada s učinkovitom tehnologijom, a u svim naseljenim mjestima kanalizacija i postrojenja za obradu otpadnih voda.

Hrast također pozdravlja probuđenu svijest da su razina buke i javne rasvjete ekološki problem.

Hrast ima u vidu da je cijena usklađivanje naših propisa sa zakonodavstvom EU u zaštiti okoliša vrlo visoka, a taj se problem treba riješiti povlačenjem novca iz fondova EU za poboljšanje stanja okoliša.

Kulturni program

Hrast zastupa očuvanje i razvitak hrvatskoga kulturnog identiteta i svijest o pripadnosti hrvatske kulture zapadnoeuropskom krugu čija je kulturna povijest prožeta kršćanstvom.

Hrvoje HitrecHrast se zalaže za otvorenost dodira s kulturama drugih naroda, ukoliko te veze nemaju elemente kulturnog imperijalizma i nasilnih integracija. Protivimo se nametanju onoga oblika multikulturalnosti kojemu je stvarni cilj rastakanje hrvatske kulture.

Zauzimamo se za povratak na kulturni zemljovid autentičnih oblika spomenika nestalih u povijesnim razaranjima, za rekonstrukciju arhitektonskih cjelina i restauraciju umjetnina.

Pokrenut ćemo široku akciju za vraćanje oduzetih i otuđenih hrvatskih umjetnina u domovinu, te otkupom ili razmjenom pribaviti iz kulturnih ustanova u svijetu hrvatska umjetnička djela koja se drže stupovima hrvatske kulturne baštine.

Hrvatski jezik kao srž hrvatskoga identiteta imat će punu u stalnu zaštitu Hrasta. Dijalekatskom raznolikošću i književno-jezičnom poviješću hrvatski je jezik samosvojna pojavnost iz koje je izrastao i jedinstveni suvremeni standardni jezik.

Briga za hrvatski jezik bit će pojačana donošenjem zakona o njegovoj službenoj uporabi, s podzakonskim aktima o hrvatskom pravopisu, obvezatnom u upravi, školstvu, pravosuđu i medijima.

Hrast će se u strategiji hrvatske kulturne politike voditi jasnim umjetničkim kriterijima, navlastito pri raspodjeli novčanih potpora i obrani statusnoga prava umjetnika.

Hrast će se djelotvorno oprijeti svakom pokušaju prisvajanja starije hrvatske književnosti, zamrzavajući kulturne veze s državama i njihovim institucijama koje krivotvore hrvatsku književnu povijest.

KulturaZauzimamo se za povratak na kulturni zemljovid autentičnih oblika spomenika nestalih u povijesnim razaranjima, za rekonstrukciju arhitektonskih cjelina i restauraciju umjetnina. Hrvatski jezik kao srž hrvatskoga identiteta imat će punu u stalnu zaštitu Hrasta. Hrast će vratiti svijest o Hrvatskoj radioteleviziji kao prvenstveno kulturnoj instituciji koja treba biti u potpunosti okrenuta prema većini u svojemu gledateljstvu, njezinim vrijednostima i načelimaPromicat ćemo sve umjetnosti, a posebnu pozornost davati hrvatskome filmu suvremene tematike, ali isto tako i filmskim i kazališnim djelima čija su podloga osobe i događaji koji su obilježili hrvatsku povijest.

Hrast će vratiti svijest o Hrvatskoj radioteleviziji kao prvenstveno kulturnoj instituciji koja treba biti u potpunosti okrenuta prema većini u svojemu gledateljstvu, njezinim vrijednostima i načelima.

Osmišljena muzejska i galerijska djelatnost, kao i konzervatorski zavodi, bit će stalna briga Hrasta. U području knjižničarstva nastojat ćemo na digitalizaciji sveukupne građe, napose starije i manje dostupne periodike. Zauzet ćemo se da Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici dade nacionalno ime: Hrvatska nacionalna i sveučilišna knjižnica. Također ćemo prići žurnom rješenju problema odgovarajuće zgrade Hrvatskoga državnog arhiva.

Poticat ćemo pokretanje listova koji će biti moderni i kritički, ali bliski hrvatskome čitatelju, uključujući rubrike o kulturi koje su tradicionalno bile važan izvor informacija i suvremenim zbivanjima i svojevrsno društveno zrcalo.

Hrast će poticati živost internetskih portala posvećenih hrvatskoj kulturi i hrvatskoj zbilji u cjelini.

Briga za hrvatsku kulturu obuhvatiti će povijesni i etnički prostor hrvatskoga naroda te hrvatske zajednice u svijetu.

Hrast će podupirati kulturni život manjina koje žive u RH, njihovih društava i glasila, ukoliko glasila pridonose općem ozračju razumijevanja i poštovanja.

Hrvatsku prirodnu baštinu, koja s kulturnom baštinom čini jedinstveni fenomen, ne ćemo prepustiti devastaciji, neukusu i podilaženu profitu, osobnim i lokalnim interesima ili nasilju stranoga kapitala.

Pravosuđe

Hrast se zalaže za zbiljski nezavisno hrvatsko pravosuđe i sudstvo koje osim na suvremenim dometima demokratskih sustava počiva i na hrvatskoj pravosudnoj tradiciji.

Vrhovnom sudu koji je u praksi pretvoren u običan žalbeni sud, vratit ćemo njegovu ulogu predviđenu Ustavom. Učinit ćemo to uvođenjem u sudbeni ustroj Višega žalbenog ili prizivnoga suda. Uvest ćemo dvije razine prvostupanjskih sudova (općinskih i županijskih) s rasporedom rada koji je određen težinom predmeta.

Hrast će odlučno i trajno biti na stajalištu da hrvatskim građanima mogu suditi samo hrvatski sudovi. Bilo kakvo nametanje tuđe sudske prakse bit će onemogućeno, kao i bilo koji oblik pravosudne agresije drugih zemalja. Hrvatska ne će izručivati svoje građane ad hoc utemeljenim međunarodnim sudovima, niti kao država pristajati na arbitraže koje djeluju izvan stalnih međunarodnih sudskih ustanova.

Državna uprava

Hrast smatra da državna uprava treba biti stabilna i trajna poluga državne vlasti, koja ni na jedan način ne smije postati autonomnom, nevidljivom i neodgovornom silom. Zalažemo se za znalačku, stručnu i učinkovitu i nekorumpiranu upravu, čiji će ustroj po sebi težiti uspješnosti i izvrsnosti i omogućiti funkcioniranje države.

PravosuđeVrhovnom sudu koji je u praksi pretvoren u običan žalbeni sud, vratit ćemo njegovu ulogu predviđenu Ustavom. Učinit ćemo to uvođenjem u sudbeni ustroj Višega žalbenog ili prizivnoga suda. Hrast će odlučno i trajno biti na stajalištu da hrvatskim građanima mogu suditi samo hrvatski sudoviPristalice smo postupne decentralizacije, koja će državnu upravu približiti stvarnome životu i narodu te postati servisom građana.

Hrast će preispitati postojeću prostornu politiku, zalagat će se za značajnije sudjelovanje stručnih udruženja u prostornoj regulativi, sređivanje zemljišno-vlasničkih odnosa i svih evidencija u prostoru.

Hrvatski branitelji

Hrvatski branitelji u Domovinskom ratu neodvojiv su dio novije hrvatske povijesti. Njihova je hrabrost i spremnost na žrtvu omogućila opstanak tek stvorene moderne samostalne hrvatske države, zaustavljanje srpske i crnogorske agresije, te potom oslobađanje okupiranih dijelova Hrvatske.

Hrast je od pojave na političkoj sceni davao snažnu potporu braniteljima, njihovim pravima i dostojanstvu, što će činiti i u Hrvatskom saboru. Štoviše, Hrast će nastojati da i sami branitelji postanu relevantnom društvenom snagom, inzistirajući na sjedinjenju sada razmrvljenih braniteljskih organizacija koje su sve dosadašnje državne vlasti pokušavale instrumentalizirati.

Hrast se protivi manipulacijama s hrvatskim braniteljima, kao što se protivi svim koracima i odlukama koje su u zadnjem desetljeću teško opterećivale branitelje, poput izručenja zapovjednika u Domovinskom ratu politički tendencioznom Međunarodnom kaznenom sudu za bivšu Jugoslaviju, čije optužbe i presude hrvatskim generalima smatramo neprihvatljivim i ništavnim.

Hrast će štititi slobodu i zdravlje hrvatskih branitelja, te ih ni jednim činom ne će dovesti u situaciju da budu izloženi neopravdanom i nepravednom progonu od strane hrvatskih ili međunarodnih institucija, ili čak institucija zemlje agresora.

Uvest ćemo Informacijski centar za branitelje, isključivo poradi pružanja pravne potpore i zaštite zakonom utvrđenih prava u oblasti zdravstva, mirovinskog osiguranja, prava na rad.

Hrvatski vojni invalidi i obitelji poginulih branitelja bit će trajna briga Hrasta.

Odnos prema prošlosti i povijesno pamćenje

Hrast će podržavati i poticati ustanove koje se bave proučavanjem hrvatske povijesti i smanjivati prostor krivotvoriteljima povijesti koji tendenciozno djeluju u Konvnecija HrastaHrvatskoj i izvan njezinih granica. Jedino znanstveno utvrđena istina potkrijepljena dokumentima i svjedočanstvima, može biti egzaktna podloga za konačnu prosudbu pojedinih razdoblja.

Poglavito se to odnosi na povijest 20. stoljeća, koja i u sadašnjosti zbog različitih pristupa izaziva podjele u hrvatskome društvu.

Hrast je potpuno jasan u određivanju prema totalitarnim režimima 20. stoljeća. Svi su oni bili na jednak način težak udarac europskoj kršćanskoj civilizaciji, temeljeni na nasilju i zločinima. Nema razlike između komunizma, fašizma i nacizma, osim jedne: komunizam je najdulje trajao, a komunistički zločini su najmanje sankcionirani, štoviše, u Hrvatskoj za njih nitko do sada nije odgovarao – usprkos europskim rezolucijama o komunističkim zločinima i temeljnom poimanju zločina. Razlog je tomu insuficijencija komunističkih kadrova i njihovih duhovnih nasljednika u javnom i političkom životu RH, koji plaštom lažnoga antifašizma zaogrću i pokušavaju prikriti masovne, genocidne zločine nad hrvatskim narodom, izvršene neposredno poslije svršetka Drugoga svjetskog rata.

Hrast će se zalagati da povijesna istina o tim događajima bude potpuno rasvijetljena, grobišta (u suradnji s drugim državama, posebno Slovenijom) istražena i identificirani posmrtni ostatci, te da žrtve dobiju dostojan grob, a one koje i tada ostanu nepoznate budu sahranjene u Svehrvatski grob pod Udbinom. Tako utvrđena povijesna istina treba postati dijelom kolektivnoga pamćenja, zapisana u povijesnim knjigama i školskim udžbenicima.

Komunistički zločinci bit će kažnjeni po zakonu, a oni koji su u međuvremenu preminuli ostat će imenom i prezimenom također u kolektivnoj memoriji kao zločinci, poglavito vođe i istaknuti pojedinci. Hrast će zabraniti da se njihovim imenima nazivaju trgovi i ulice u Hrvatskoj, kao što će zabraniti uporabu simbola svih totalitarnih režima.

Hrast će predložiti Hrvatskom saboru donošenje deklaracije o 20. hrvatskom 20. stoljeću, koja će (poput Deklaracije o Domovinskom ratu koja obuhvaća zadnje desetljeće) postati obvezatnim aktom.

U svezi s Domovinskim ratom, odnosno vanjskom i unutarnjom srpskom agresijom na Hrvatsku, Hrast će predložiti Saboru donošenje zakona kojim se pripadnicima agresora zabranjuje obnašanje dužnosti u državnim tijelima.

Glede starije hrvatske povijesti Hrast će postupati jednako, nastojeći na znanstvenim istraživanjima koja će bjelodano opovrgnuti svojatanje hrvatskoga etničkog prostora u prošlosti, kao i spomenika i osoba koje pripadaju hrvatskom narodnom korpusu.

Hrvati u Bosni i Hercegovini

Hrvati u Bosni i Hercegovini dio su jedinstvenoga hrvatskog narodnog korpusa i najstariji narod u toj zemlji.

U BiH Hrvati su konstitutivni narod zajedno s preostala dva naroda, no njihova je konstitutivnost i ravnopravnost s ostalim narodima ozbiljno ugrožena u nefunkcionalnoj državi koja je voljom međunarodne zajednice podijeljena na dva entiteta.

Hrast će odgovorno shvatiti ustavnu odredbu o brizi za Hrvate u Bosni i Hercegovini, te pružiti odlučan otpor tendencijama da se narušavaju prava Hrvata i na njihovu štetu uspostavljaju nezakonite i za hrvatski narod neprihvatljive vlasti kako na razini Federacije BiH, tako i na razini države u cjelini, kao i otpor pokušajima da se Hrvati suspendiranjem ustavnih i zakonitih tijela, te rezultata izbora, pretvore u obespravljenu manjinu.

Hrast će tražiti da se dosljedno poštuje politička volja hrvatskoga naroda, što znači da ćemo podržati i težnju za posebnim hrvatskim entitetom koji će obuhvatiti Hercegovinu, dio srednje Bosne i bosansku Posavinu.

Smatramo također, da je Republika srpska neodrživa u sadašnjim granicama, kao što smatramo da je ta tvorevina nastala na genocidu nad Hrvatima i Muslimanima nespojiva s etičkim normama civiliziranoga svijeta.

Hrast se zalaže za pravedno i funkcionalno ustavno i teritorijalno rješenje u BiH, kako bi ta zemlja krenula putem razvoja i trajnoga mira, postajući tako poželjnom susjednom državom i partnerom RH u političkom i gospodarskom smislu.

Hrvatsko isljeništvo

U zadnjih desetak godina nazočnost hrvatskoga iseljeništva u gospodarskom, kulturnom i političkom životu RH alarmantno je smanjena. Posljedica je to politike koja je odbacila već dobro uspostavljene veze između domovinske i iseljene Hrvatske, te štoviše ignorirala iseljeništvo – drastično smanjenim brojem zastupnika u Hrvatskom saboru i administrativnim blokiranjem ulaganja iseljenika u hrvatsko gospodarstvo.

HrvatskaHrast će potpuno preokrenuti taj trend i širom otvoriti vrata hrvatskome iseljeništvu. Zalagat ćemo se da Hrvati izvan domovine, hrvatski državljani, imaju znatno više zastupnika u Hrvatskom saboru, kao i da njihovi predstavnici budu i na druge načine uključeni u gospodarski, društveni i kulturni život RH. Također, Hrast će donijeti niz mjera koje će Hrvatima izvan domovine omogućiti lakše i brže ostvarivanje ulaganja u RH. Hrvatsko iseljeništvo ne može i ne smije biti tretirano isto kao i strani ulagači.

Hrvatskoj su potrebna iskustva Hrvata koji odavno žive u zemljama razvijene demokracije, kao i njihove već naraštajima stvarane veze s političkim i gospodarskim čimbenicima u tim zemljama.

Hrast će nastojati da što više Hrvata izvan domovine dobije hrvatsko državljanstvo.

Glede autohtonih hrvatskih manjina, posebno u susjednim zemljama, Hrast će odlučno reagirati i spriječiti sve pokušaje odnarođavanja i nasilja.

Manjine u Republici Hrvatskoj

Hrast će poštovati postojeći ustavni zakon o nacionalnim manjinama u RH.

Isto tako, Hrast će djelatno obeshrabriti sve pokušaje da srpska manjina (ili samo jedna njezina stranka) ima veća prava od ostalih, uključujući i zajamčena mjesta u Hrvatskome saboru, što je nedopustivo po sebi, ali i stoga što se pripadnici srpske manjine u velikom broju pojavljuju i na listama lijevo orijentiranih i često projugoslavenskih stranaka, te i na taj način ulaze u hrvatski parlament.

Poradi dugog povijesnog iskustva, te i događaja u bližoj povijesti – pobune velikoga dijela srpske manjine i sudjelovanja u agresiji na Hrvatsku – Hrvati su s pravom posebno osjetljivi na djelovanje predstavnika srpske manjine koje nije u skladu s hrvatskim interesima i s hrvatskom vanjskom i unutarnjom politikom u cjelini. Posve je razvidno da srpski političari u Hrvatskoj i nadalje djeluju u skladu sa srbijanskom politikom, te da se nisu odrekli ideja koje su bile pogubne u bližoj prošlosti. Hrast će isto tako obeshrabriti svako veličanje četništva u Hrvatskoj ili podizanje spomenika na mjestima gdje su izvršeni četnički zločini nad hrvatskim pučanstvom.

Njegovanje kulture, jezika i običaja nacionalnih manjina uvijek će imati snažnu potporu Hrasta, u skladu s hrvatskom tradicijom.

Čet, 25-04-2024, 00:32:38

Potpora

Svoju članarinu ili potporu za Portal HKV-a
možete uplatiti i skeniranjem koda.

Otvorite svoje mobilno bankarstvo i skenirajte kod. Unesite željeni novčani iznos. U opisu plaćanja navedite je li riječ o članarini ili donaciji za Portal HKV-a.

barkod hkv

Komentirajte

Zadnji komentari

Telefon

Radi dogovora o prilozima, Portal je moguće kontaktirati putem Davora Dijanovića, radnim danom od 17 do 19 sati na broj +385-95-909-7746.

AKT

Poveznice

Snalaženje

Kako se snaći?Svi članci na Portalu su smješteni ovisno o sadržaju po rubrikama. Njima se pristupa preko glavnoga izbornika na vrhu stranice. Ako se članci ne mogu tako naći, i tekst i slike na Portalu mogu se pretraživati i preko Googlea uz upit (upit treba upisati bez navodnika): „traženi_pojam site:hkv.hr".

Administriranje

Pretraži hkv.hr

Kontakti

KONTAKTI

Telefon

Telefon Tajništva
+385 (0)91/728-7044

Elektronička pošta Tajništva
Elektronička pošta Tajništva
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Elektronička pošta UredništvaElektronička pošta Uredništva
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Copyright © 2024 Portal Hrvatskoga kulturnog vijeća. Svi sadržaji na ovom Portalu mogu se slobodno preuzeti uz navođenje autora i izvora,
gdje je izvor ujedno formatiran i kao poveznica na izvorni članak na www.hkv.hr.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom.

Naš portal rabi kolačiće radi funkcionalnosti i integracije s vanjskim sadržajima. Nastavljajući samo pristajete na tehnologiju kolačića, ali ne i na razmjenu osobnih podataka.