Krajnje porazni godišnji izvještaj Nadzornog odbora HRT-a

HRTDonosimo u nastavku nekoliko naglasaka iz godišnjega izvještaja Nadzornog odbora HRT-a za 2016., kao i cjelokupni dokument od 111 stranica u PDF formatu. Iz njega se zorno vidi koja anarhija i neodgovornost vladaju na HRT-u, ali i u Državi s istaknutom ulogom DORH-a.

Podsjećamo, jutros je, nakon što je izještaj došao u Sabor, Saborski odbor za medije pod predsjedanjem HDZ-ovca Jasena Mesića izglasovao razrješenje članovima NO na čelu s Anjom Šovagović Despot.

PDF dokumentu moguće je pristupiti ovdje: Godišnje izvješće o radu Nadzornog odbora HRT-a te provedbi nadzora zakonitosti rada i poslovanja HRT-a 2016.

Pismo Nadzornog odbora

Poštovane zastupnice i zastupnici Hrvatskoga sabora,

Ispred Vas se nalazi Godišnje izvješće o radu Nadzornog odbora HRT-a te provedbi nadzora zakonitosti rada i poslovanja HRT-a za 2016. godinu, u kojem su sadržane najvažnije aktivnosti Nadzornog odbora u provedbi nadzora zakonitosti rada i usklađenosti poslovanja HRT-a sa zakonima.

Protekla 2016. godina u svakom je pogledu bila izazovna za rad i poslovanje HRT-a, tijekom koje su djelovala tri različita sastava Ravnateljstva HRT-a, a dužnost glavnog ravnatelja HRT-a obnašale su tri različite osobe.

U nekoliko navrata u potpunosti se mijenjala urednička struktura HRT-a, uključujući i gotovo kompletni postav glavnih urednika radijskih i televizijskih programskih kanala HRT-a.

U razdoblju od 1. listopada do 11. studenog 2016. godine, HRT je poslovao bez zakonskog zastupnika i odgovorne osobe, odnosno nije imao glavnog ravnatelja HRT-a

Televizijski i radijski program emitirao se bez unaprijed utvrđene programske sheme, a satnice pojedinih emisija mijenjale su se sa svakom promjenom poslovodne ili uredničke strukture HRT-a

Nepostojanje programske sheme uzrokovalo je česte zahtjeve za izvanrednim rebalansima financijskog plana HRT-a te je u tom smislu bilo zahtjeva za rebalansom financijskog plana čak i zbog potrebe pojedinih televizijskih prijenosa, kao što je to bio slučaj s prijenosom proslave Dana pobjede i domovinske zahvalnosti iz Knina, 5. kolovoza 2016. godine, a sve zbog neadekvatnog planiranja programskih troškova i nepostojanja programske sheme.

Nabava audiovizualnih djela od neovisnih proizvođača tijekom 2016. obavljala se netransparentno, bez jasno definiranih kriterija vrednovanja projekata, a ugovori s pojedinim neovisnim producentima sklapali su se i prije isteka roka za predaju prijava na javni poziv, zbog čega je Nadzorni odbor zatražio od Ministarstva kulture provođenje upravnog nadzora:

- nad provedbom korištenja sredstava državne potpore za nabavu audiovizualnih djela od neovisnih proizvođača u 2015. i 2016. godini, sukladno članku 4. stavku 1. točke 4. Zakona o državnim potporama

- nad zakonitošću općih akata HRT-a, kojima se uređuju postupci nabave audiovizualnih djela od neovisnih proizvođača, sukladno članku 45. stavku 1. Zakona o HRT-u

Nadzorni odbor o netransparentnoj nabavi audiovizualnih djela obavijestio je 7. studenog 2016. i Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora, kojem je također dostavio izvješće interne revizije HRT-a o nabavi audiovizualnih djela, uz informaciju o stanju financijskog poslovanja HRT-a za prvih devet mjeseci 2016. godine.

Ministarstvo kulture provelo je u veljači 2017. upravni nadzor nad zakonitošću općih akata HRT-a, kojima se uređuju postupci nabave audiovizualnih djela te je odredilo da se u odnosu na kvalitetu sadržaja programa, definiraju kriteriji za odabir audiovizualnih djela, kako bi se osigurala nabava djela iznimne vrijednosti te transparentnost u odabiru audiovizualnih djela.

Upravni nadzor nad provedbom korištenja sredstava državne potpore za nabavu audiovizualnih djela, sukladno članku 4. stavku 1. točke 4. Zakona o državnim potporama, Ministarstvo kulture nije provelo.

Unatoč propisanim mjerama upravnog nadzora, glavni ravnatelj HRT-a do dana izrade ovoga Godišnjeg izvješća (30. lipnja 2017.), nije izvršio odgovarajuće izmjene i dopune tih općih akata, niti je sklopljen tzv. koregulacijski ugovor, kojim su se pod nadzorom Vijeća za elektroničke medije, trebala urediti međusobna pitanja HRT-a i neovisnih producenata, osobito u djelu osnovice za izračun zakonske obveze iz članka 11. Zakona o HRT-u.

Nadzorni odbor u više je navrata, tijekom izvještajnog razdoblja, iskazivao svoju zabrinutost zbog smanjenog obima vlastite programske proizvodnje HRT-a, kao i zbog loših rezultata prosječnog dnevnog dosega, koji su bili u konstantnom padu.

Umjesto dramskih i dokumentarnih serija, koje bi trebale biti najveći dio nabave od neovisnih producenata, HRT je tijekom 2016. godine od njih nabavljao kulinarske i slične emisije, bez neke veće trajne vrijednosti, koje je mogao i samostalno proizvesti.

Obzirom na takvu programsku politiku, prosječni dnevni doseg (RCH) bio je u konstantnom padu pa je tako Hrvatski radio u 2016. imao smanjeni prosječni dnevni doseg (RCH) za 0,33% u odnosu na 2015. godinu, dok je Hrvatska radiotelevizija imala manji prosječni dnevni doseg za čak 1,30% u odnosu na 2015. godinu.

Posljedica smanjenog dnevnog dosega i nedostatka programske sheme odrazile su se i na komercijalne prihode od oglašavanja, koji su u 2016. bili manji od prihoda koje je HRT ostvarivao u 2013., 2014. i 2015. godini.

Nadzorni odbor skreće pozornost da je dobit u 2016. godini, u iznosu od 30,3 milijuna kuna, u najvećem dijelu ostvarena kao rezultat utjecaja pozitivnih tečajnih razlika i smanjenja kamatnih stopa na tržištu, a ne kao rezultat povećanja obima komercijalne djelatnosti HRT-a ili ostvarenih ušteda prilikom obavljanja javnih djelatnosti HRT-a.

Tijekom 2016. godine, Nadzorni odbor pokrenuo je nekoliko nadzornih aktivnosti povezanih sa zakonitošću rada i poslovanja HRT-a te usklađenosti tog poslovanja sa zakonima, koji su detaljnije sadržani u nastavku ovog Godišnjeg izvješća za 2016. godinu, a od kojih izdvajamo:

- Nadzor nabave audiovizualnih djela od neovisnih proizvođača

- Nadzor nad ugovorima o javnoj nabavi po kojima je predmet nabave plaćen predujmom

- Nadzor nad uvođenjem alokacija indirektnih troškova proizvodnje programa

- Nadzor zapošljavanja, agencijskog zapošljavanja, sklapanja autorskih ugovora i ugovora o djelu

- Nadzor o okolnostima sklapanja izvansudske nagodbe s Jadran filmom

- Nadzor o okolnostima sklapanja ostalih izvansudskih nagodbi, uključujući i izvansudske nagodbe iz radnih sporova

Pojedina izvješća interne revizije HRT-a, koja su obavljena po nalogu Nadzornog odbora, sadrže osobne podatke zaštićene odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka ili ih je glavni ravnatelj iz drugih razloga označio kao poslovnu tajnu te Vam izvješća s tom oznakom dostavljamo u posebnom dodatku ovome Godišnjem izvješću za 2016. godinu.

Skrećemo pozornost saborskim zastupnicima i stručnim službama Hrvatskoga sabora, da je prilikom korištenja dokumenata označenih oznakom „poslovna tajna“ ili tijekom saborske rasprave o njima, potrebno voditi računa o odgovarajućim odredbama važećih glava VIII. i IX. Zakona o zaštiti tajnosti podataka (Narodne novine, broj 108/96 ), kao i o odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine, broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12) te napominjemo da nije dopušteno njihovo javno objavljivanje ili davanje na uvid neovlaštenim osobama.

Nadzorni odbor posebnu je zabrinutost iskazao s obzirom na rezultate nadzora o okolnostima sklapanja izvansudske nagodbe s Jadran filmom, vezano uz projekt „Grička vještica“ te s obzirom na rezultate nadzora o okolnostima sklapanja ostalih sudskih i izvansudskih nagodbi, uključujući i izvansudske nagodbe iz radnih sporova.

Također, primijetili smo da HRT nema propisanih procedura u svezi predlaganja i sklapanja izvansudskih nagodbi te njihovo sklapanje ovisi isključivo o volji glavnog ravnatelja HRT-a, bez obzira na vrijednost sudskog spora i s tim povezane izvansudske nagodbe.

Nadzorni odbor primijetio je da su se u pojedinim sudskim predmetima, izvansudske nagodbe sklapale bez da je prethodno u tim predmetima održana ili dovršena glavna rasprava, da većinom nisu pribavljena odgovarajuća pravna mišljenja, a kada su i bila pribavljena, tada su bila neprilično uobličena, kao na primjer „...da je sutkinja sklonija tužitelju“ i slično.

Nadzorni odbor također je primijetio da su se izvansudske nagodbe u radnim sporovima tijekom 2016. godine sklapale čak i zbog „diskriminacije po političkoj osnovi“, zbog čega je HRT u jednom od slučajeva, a temeljem sklopljene izvansudske nagodbe, isplatio tužitelju

85.000,00 kuna za naknadu štete zbog povrede ugleda i časti te diskriminacije po političkoj osnovi, a da pritom glavna rasprava u tom radnom sporu nije ni dovršena.

Niti u jednom slučaju izgubljenog radnog spora ili sklopljene izvansudske nagodbe u svezi s radnim sporom, a koje su uglavnom bile na štetu HRT-a, nije bila zatražena regresna odgovornost odgovorne osobe, zbog čijih je nezakonitih odluka došlo do radnog spora.

Obzirom da su pojedine izvansudske nagodbe u čudnim okolnostima bile sklopljene na teret HRT-a, ali i zbog drugih slučajeva koji su mogli biti posljedica mogućih koruptivnih radnji i nezakonitih aktivnosti pojedinih odgovornih osoba na HRT-u, Nadzorni odbor proslijedio je Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, na znanje i nadležno postupanje sljedeća izvješća interne revizije HRT-a i Državnog ureda za reviziju:

- Izvješće interne revizije HRT-a o nabavi audiovizualnih djela od neovisnih proizvođača,

- Izvješće interne revizije HRT-a o okolnostima sklapanja izvansudske nagodbe s Jadran filmom

- Izvješće interne revizije HRT-a o okolnostima sklapanja ostalih izvansudskih nagodbi, uključujući i izvansudske nagodbe iz radnih sporova

- Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji učinkovitosti javne nabave u javnoj ustanovi Hrvatska radiotelevizija

Nadzorni odbor nema saznanja da bi do dana izrade ovoga Godišnjeg izvješća za 2016. (30. lipanj 2017.) bili provedeni bilo kakvi izvidi od strane nadležnog državnog odvjetništva, a u svezi s dostavljenim izvješćima interne revizije HRT-a i Državnog ureda za reviziju.

Nadzorni odbor također je od nadležnog državnog odvjetništva zatražio poduzimanje izvida i drugih mjera vezanih uz tzv. „Aferu zlatnih padobrana“, zbog sklapanja aneksa ugovora o radu s pojedinim radnicima zaposlenim na mandatnim pozicijama u HRT-u, a kojima su se ugovarale nepripadne otpremnine u slučaju razrješenja ili otkaza ugovora o radu, te je nadležnom državnom odvjetništvu dostavljena kompletna dokumentacija o tome, uključujući i pisana očitovanja tadašnjeg glavnog ravnatelja i svih članova tadašnjeg Ravnateljstva HRT-a o okolnostima sklapanja tih aneksa ugovora o radu. Nadzorni odbor nema saznanja o daljnjem postupanju nadležnog državnog odvjetništva u tom predmetu.

Nadalje, Nadzorni odbor posebnu je pozornost posvetio izrazito negativnom Izvješću Državnog ureda za reviziju, klasa: 041-01/16-10/20, urbroj: 613-02-05-16-6 od 25. studenoga 2016. godine, o obavljenoj reviziji učinkovitosti javne nabave u javnoj ustanovi Hrvatska radiotelevizija. U tom smislu, na inicijativu Nadzornog odbora održan je zajednički sastanak članova Nadzornog odbora HRT-a i Državnog ureda za reviziju, a vezano uz njihovo izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti javne nabave u javnoj ustanovi Hrvatska radiotelevizija kao i vezano uz izvješće interne revizije HRT-a o nabavi audiovizualnih djela od neovisnih proizvođača.

Sukladno zaključcima sastanka s predstavnicima Državnog ureda za reviziju, Nadzorni odbor dao je nalog novom glavnom ravnatelju HRT-a da pripremi plan mjera i aktivnosti na žurnom ispravljanju uočenih nedostataka, iskazanih u izvješću o obavljenoj reviziji učinkovitosti javne nabave u javnoj ustanovi Hrvatska radiotelevizija.

Također, Nadzorni odbor naložio je glavnom ravnatelju i Ravnateljstvu HRT-a da se prilikom pripreme, objave i provedbe javnih natječaja za nabavu roba i usluga u 2016. i 2017. godini, obvezno pridržavaju svih primjedbi i naloga sadržanih u Izvješću Državnog ureda za reviziju, o obavljenoj reviziji učinkovitosti javne nabave u javnoj ustanovi Hrvatska radiotelevizija.

S poštovanjem,

U Zagrebu, 30. lipnja 2017. godine
Nadzorni odbor HRT-a
predsjednica Anja Sovagović Despot, v.r.

 

Uto, 21-05-2024, 00:40:13

Potpora

Svoju članarinu ili potporu za Portal HKV-a
možete uplatiti i skeniranjem koda.

Otvorite svoje mobilno bankarstvo i skenirajte kod. Unesite željeni novčani iznos. U opisu plaćanja navedite je li riječ o članarini ili donaciji za Portal HKV-a.

barkod hkv

Komentirajte

Zadnji komentari

Telefon

Radi dogovora o prilozima, Portal je moguće kontaktirati putem Davora Dijanovića, radnim danom od 17 do 19 sati na broj +385-95-909-7746.

AKT

Poveznice

Snalaženje

Kako se snaći?Svi članci na Portalu su smješteni ovisno o sadržaju po rubrikama. Njima se pristupa preko glavnoga izbornika na vrhu stranice. Ako se članci ne mogu tako naći, i tekst i slike na Portalu mogu se pretraživati i preko Googlea uz upit (upit treba upisati bez navodnika): „traženi_pojam site:hkv.hr".

Administriranje

Pretraži hkv.hr

Kontakti

KONTAKTI

Telefon

Telefon Tajništva
+385 (0)91/728-7044

Elektronička pošta Tajništva
Elektronička pošta Tajništva
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Elektronička pošta UredništvaElektronička pošta Uredništva
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Copyright © 2024 Portal Hrvatskoga kulturnog vijeća. Svi sadržaji na ovom Portalu mogu se slobodno preuzeti uz navođenje autora i izvora,
gdje je izvor ujedno formatiran i kao poveznica na izvorni članak na www.hkv.hr.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom.

Naš portal rabi kolačiće radi funkcionalnosti i integracije s vanjskim sadržajima. Nastavljajući samo pristajete na tehnologiju kolačića, ali ne i na razmjenu osobnih podataka.