Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (Narodne novine Republike Hrvatske broj 88/2001) osnivačka skupština Hrvatskoga kulturnog vijeća na sjednici održanoj dana 19. studenog 2005. godine donijela je sljedeći

 

Statut Hrvatskoga kulturnog vijeća


Članak 1.

Hrvatsko kulturno vijeće je dobrovoljna udruga članova koji žive i djeluju u Republici Hrvatskoj, kao i onih članova koji žive izvan granica Republike Hrvatske, a djelatno podupiru kulturni i sveopći boljitak Republike Hrvatske.

 

Članak 2.

Puni naziv udruge glasi: Hrvatsko kulturno vijeće. Skraćeni naziv glasi: HKV.

 

Članak 3.

Sjedište Hrvatskog kulturnog vijeća je u Zagrebu, Gundulićeva 23.

 

Članak 4.

Hrvatsko kulturno vijeće (u daljnjem tekstu HKV) djeluje u Republici Hrvatskoj. HKV kao udruga građana stječe svojstvo pravne osobe danom upisa u registar udruga.

 

Članak 5.

Pečat HKV ima okrugli oblik promjera tri centimetra, na kojemu je po obodu upisan tekst HKV, a u sredini piše: Zagreb.

 

Članak 6.

Članovi HKV koji žive i rade izvan Zagreba mogu se organizirati u ograncima kao ustrojstvenim oblicima HKV. Odluku o osnivanju ogranka donosi Upravni odbor HKV.

Ogranci HKV nemaju svojstvo pravne osobe.

Rad ogranaka utvrđuje se posebnim pravilnikom što ga donosi Skupština HKV.

 

Članak 7.

Cilj Hrvatskog kulturnog vijeća je kreativno sudjelovanje u kulturnom životu Republike Hrvatske, unaprjeđenje kulture u svim njezinim oblicima, te očuvanje hrvatskoga kulturnog identiteta.

Djelatnosti HKV su:

- sudjelovati kreativnim prijedlozima u oblikovanju hrvatske kulturne politike,

- sudjelovati u pripremama za donošenje zakona i propisa koji utječu na sudbinu kulturnoga života,

- uspostavljati međunarodne veze s udrugama koje imaju sličan program te s udrugama dijelova hrvatskog naroda koji živi izvan granica Republike Hrvatske,

- izdavati prigodne publikacije, časopise i knjige iz područja svoje djelatnosti sukladno zakonu.

- proizvoditi filmove i audio zapise pa čak televizijskoga i radijskoga programa sukladno Zakonu za vlastite potrebe radi očuvanja posebnosti i tradicije hrvatskoga jezika i radi zaštite slobode djelovanja u području kulture,

- priređivati javne skupove posvećene temama iz kulture i kulturne politike,

- organizirati predavanja i stručne seminare,

- brinuti se o pohranjivanju i čuvanju pismohrane HKV u skladu sa zakonskim propisima.

 

Članak 8.

Članovima Hrvatskog kulturnog vijeća mogu postati državljani Republike Hrvatske, kao i državljani drugih zemalja, koji žele djelatno pridonositi promicanju hrvatske kulture. HKV vodi popis svojih članova u Knjizi članova HKV

 

Članak 9.

Za primanje u članstvo Hrvatskog kulturnog vijeća kandidat je dužan ispuniti pristupnicu.

 

Članak 10.

Odluku o primanju u članstvo HKV donosi Upravni odbor HKV.

 

Članak 11.

Članovi HKV imaju pravo i obvezu sudjelovati u radu HKV, predlagati, birati i biti birani u tijela HKV i redovito plaćati članarinu. Iznos članarine utvrđuje Upravni odbor

 

Članak 12.

Članstvo u HKV prestaje istupanjem i brisanjem iz članstva.

Iz članstva se istupa pisanom obavijesti Upravnom odboru HKV.

Odluku o brisanju iz članstva donosi Upravni odbor na prijedlog Časnoga suda. Odluka se može donijeti ako član nanese moralnu ili materijalnu štetu HKV.

 

Članak 13.

Tijela Hrvatskog kulturnog vijeća su:

1. Skupština

2. Upravni odbor

3. Nadzorni odbor

4. Časni sud

 

Članak 14.

Skupština je najviše tijelo upravljanja i odlučivanja u HKV.

Skupštinu čine svi poslovno sposobni članovi HKV.

Skupština HKV ima sljedeća prava, obveze i odgovornosti:

- donosi Statut i izmjene Statuta, - utvrđuje i donosi opće propise,

- utvrđuje i donosi godišnje i dugoročne programe rada, - utvrđuje novčane planove i brine se o namicanju novčanih i drugih primitaka i imovine,

- razmatra i donosi zaključni račun i novčani plan - razmatra i prihvaća izvješća o radu tijela HKV

- bira i razrješava dužnosti članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Časnog suda, - odlučuje o statusnim promjenama, o prestanku rada HKV i o imovini HKV,

- donosi odluke, preporuke, smjernice i zaključke, zauzima stajališta i ostvaruje druge poslove utvrđene ili proizašle iz Statuta HKV.


Članak 15.

Redovita Godišnja skupština održava se svake godine; Izborna skupština održava se svake treće godine. Godišnju skupštinu saziva predsjednik HKV na osnovi odluke Upravnog odbora.

Obavijest o sazivu Godišnje skupštine dostavlja se u pisanom obliku članovima HKV najkasnije deset dana prije njezina održavanja ili objavom oglasa u jednom dnevnom listu koji izlazi u R. Hrvatskoj.

Prijedlog dnevnog reda utvrđuje Upravni odbor.

Izvanrednu skupštinu HKV saziva Upravni odbor HKV na vlastiti inicijativu ili na zahtjev jedne petine članstva. Upravni odbor je dužan sazvati izvanrednu skupštinu u roku od mjesec dana nakon primitka zahtjeva.

Ako Upravni odbor ne udovolji zahtjevu iz prethodnoga stavka, Izvanrednu skupštinu će sazvati sami predlagači.

 

Članak 16.

Za valjane odluke potrebno je da na zasjedanjima Skupštine HKV nazoči natpolovična većina članova. Ako u vrijeme određeno za početak rada Skupštine nije nazočan potreban broj članova, početak zasjedanja odgađa se za pola sata, a nakon toga Skupština je vlasna odlučivati većinom nazočnih, ukoliko je sjednici nazočna barem ¼ članova HKV


Članak 17.

Skupština odlučuje javnim glasovanjem. O određenom pitanju Skupština može glasovati tajno.

Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova HKV.

 

Članak 18.

Predsjednik HKV predstavlja i zastupa HKV bez ograničenja, brine se o provedbi odluka Skupštine HKV i Upravnog odbora, brine se o primjeni Statuta i općih propisa HKV, te o zakonitosti rada HKV, potpisuje odluke i zaključke što ih donosi Skupština i Upravni odbor HKV, te obavlja i ostale poslove utvrđene Statutom i općim propisima HKV. Predsjednik može dati drugoj osobi punomoć za zastupanje u pravnom prometu. Sadržaj i trajanje punomoći predsjednika HKV određuje se pri njezinu potpisivanju. Za svoj rad predsjednik je odgovoran Skupštini HKV.

 

Članak 19.

Hrvatsko kulturno vijeće ima dva dopredsjednika. Dopredsjednici zamjenjuju predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, te pomažu predsjedniku u radu.

 

Članak 20.

Upravni odbor HKV ima devet članova.

 

Članak 21.

Upravni odbor provodi odluke Skupštine, predlaže Skupštini program rada, razmatra novčana pitanja, uključujući zaključni račun, predlaže Skupštini prihvaćanje zaključnog računa i novčani plan, odlučuje o visini članarine, odlučuje o sazivanju Godišnje, Izborne ili Izvanredne skupštine, podnosi Skupštini izvješće o svojem radu, imenuje i razrješava glavne urednike izdanja HKV kao i voditelje produkcijskih skupina, s tajnikom HKV zaključuje ugovor o radu, bira voditelje i članove radnih tijela HKV, zaključuje ugovore o radu s radnicima stručne službe, odlučuje o prijedlozima, molbama i žalbama članova HKV, te obavlja druge poslove utvrđene Statutom.

 

Članak 22.

Upravni odbor HKV bira Skupština tajnim glasanjem na rok od tri godine. Upravni odbor između svojih članova izabire predsjednika i dva dopredsjednika HKV.

 

Članak 23.

Za člana Upravnog odbora može biti izabran svaki član HKV. Svi predloženi kandidati čine listu kandidata za izbor Upravnog odbora, na koju se upisuju po abecednom redu prezimena kandidata.

Drže se izabranima za članove Upravnog odbora onih devet članova koji dobiju najviše glasova nazočnih članova na Izbornoj skupštini HKV.

U slučaju da dva ili više članova imaju isti broj glasova izabran je onaj član čije prvo slovo prezimena jest prije abecednim redom od ostalih članova koji su izabrani.

 

Članak 24.

Sjednice Upravnog odbora saziva i njima vodi predsjednik HKV. U slučaju njegove spriječenosti, na toj sjednici zamjenjuje ga jedan od dopredsjednika.

Sjednice se sazivaju prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

Predsjednik mora sazvati sjednicu Upravnog odbora na zahtjev jedne trećine članova Upravnog odbora, jedne osmine članova HKV, kao i na zahtjev Nadzornog odbora ili Časnog suda.

 

Članak 25.

U slučaju da član Upravnog odbora dade ostavku ili je trajno spriječen u djelovanju, što odlučuje Upravni odbor kvalificiranom većinom, zamjenjuje ga sljedeći kandidat koji je dobio najviše glasova na kandidacijskoj listi s Izborne skupštine HKV. Odluku iz prethodnog stavka ovog članka Statuta obvezno mora potvrditi Skupština na prvoj slijedećoj sjednici.

Pojedini članovi Upravnog odbora mogu biti opozvani prije isteka vremena na koje su izabrani ako ne poštuju odredbe Statuta, te ako neuredno prisustvuju sjednicama Upravnog odbora ili onemogućavaju na drugi način rad Upravnog odbora.

Opozvan može biti i cijeli Upravni odbor.

Prijedlog za opoziv Upravnog odbora ili pojedinog člana Upravnog odbora mogu podnijeti Nadzorni odbor ili najmanje pedeset članova HKV. Prijedlog mora biti obrazložen i podnijet Skupštini HKV.

Opoziv se provodi tajnim glasovanjem na sjednici Skupštine.

Opoziv je punovažan ako za nj glasuje većina nazočnih.

U slučaju da je opozvan cijeli Upravni odbor, Skupština HKV na istoj sjednici bira novi Upravni odbor HKV.

 

Članak 26.

Upravni odbor punopravno odlučuje ako je sjednici nazočna natpolovična većina, a odluke se donose natpolovičnom većinom nazočnih članova. Upravni odbor može odlučiti da se o pojedinim točkama glasuje tajno.

 

Članak 27.

Časni sud je tijelo HKV koje utvrđuje činjenično stanje i izriče stegovne mjere. Časni sud čine tri člana koje bira Skupština.

Mandat Časnog suda traje tri godine.

Kandidiranje i izbor članova Časnog suda provode se na isti način kao i za članove Upravnog odbora.

Ukoliko član Časnog sud dade ostavku, zamjenjuje ga kandidat prema broju glasova s kandidatske liste.

Odluku iz prethodnog stavka ovog članka Statuta obvezno mora potvrditi Skupština na prvoj slijedećoj sjednici.

Ako odstupe dva člana Časnog suda, ponovno se na prvoj godišnjoj ili izbornoj skupštini biraju svi članovi, a mandat im traje do prve iduće Izborne skupštine.

 

Članak 28.

Časni sud može izreći pisanu opomenu, ukor i prijedlog za brisanje iz članstva HKV.

Odluku o brisanju iz članstva donosi Upravni odbor HKV, na prijedlog Časnog suda.

Časni sud donosi odluke većinom glasova članova Časnog suda.

 

Članak 29.

Upravni odbor HKV kao svoja stručna tijela imenuje voditelje i članove sljedećih povjerenstava:

- Povjerenstvo za praćenje pojava u području kulture,

- Povjerenstvo za povezivanje kulturnoga i gospodarskog razvitka,

- Povjerenstvo za unaprjeđivanje znanosti i naobrazbe,

- Povjerenstvo za suradnju s Hrvatima izvan domovine,

- Povjerenstvo za međunarodnu suradnju

- Povjerenstvo za odnose s hrvatskim braniteljima,

- Povjerenstvo za nakladničku djelatnost HKV i suradnju s medijima.

Mandat članovima povjerenstva traje tri godine.

Voditelji povjerenstva sudjeluju u radu Upravnog odbora, bez prava glasa ukoliko nisu članovi Upravnog odbora, osobito kada je na dnevnom redu tema iz njihovih područja.

Upravni odbor može uz suglasnost Skupštine osnovati i nova povjerenstva te imenovati voditelje i članove tih povjerenstava.

 

Članak 30.

Nadzorni odbor HKV ima zadaću čuvati etičnost i demokratičnost rada HKV, te nadzirati materijalno i novčano poslovanje. Nadzorni odbor se sastoji od tri člana koje bira Skupština HKV.

Članovi se kandidiraju i biraju kao i za Upravni odbor.

Mandat članovima Nadzornog odbora traje tri godine.

Tri kandidata koji su izabrani u Nadzorni odbor između sebe biraju predsjednika.

Nadzorni odbor je dužan izvijestiti Godišnju skupštinu HKV o novčanom i materijalnom poslovanju HKV.

Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova članova Nadzornog odbora.

 

Članak 31.

HKV može samostalno ili s drugima osnovati trgovačko društvo koje će se baviti nakladničkom producentskom i drugom djelatnošću, to jest tiskati svoje časopise, listove, biltene i druge publikacije samostalno ili sa sunakladnicima, odnosno ostvarivati sve one djelatnosti i projekte koji služe ostvarivanju programa HKV. U slučaju osnivanja trgovačkog društva, gdje se pored HKV kao osnivača pojavljuje još dva ili više osnivača, poslovni udio HKV u tom trgovačkom društvu ne može biti manji od 51%.

Glavne urednike časopisa, listova, biltena i drugih publikacija, voditelje producentskih programa, kao i direktore trgovačkih društava koji bi se u tu svrhu osnovali, imenuje Upravni odbor.

 

Članak 32.

HKV ostvaruje svoja novčana sredstva od članarine, sudjelovanja na javnim natječajima, dotacija iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne samouprave te fondova, dragovoljnih priloga i darova te sredstava koje može ostvarivati i iz drugih izvora.

 

Članak 33.

Novčana sredstva mogu se trošiti samo za ostvarenje poslova koji su utvrđeni odredbama Statuta i programom rada. Za svoje obveze HKV odgovara cijelom svojom imovinom, u skladu sa zakonom.

Osim novcem, HKV raspolaže i drugom svojom pokretnom i nepokretnom imovinom o kojoj se vodi zakonom propisana uknjižba.

HKV je dužno voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izviješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti HKV ostvari dobit, ona se mora koristiti isključivo za obavljanje temeljnih zadaća udruge, sukladno zakonu, drugim propisima i Statutu HKV.

 

Članak 34.

Tajnika imenuje Upravni odbor i s njim zaključuje ugovor o radu. Natječaj provodi Natječajno povjerenstvo od pet članova što ih imenuje Upravni odbor HKV.

Tajnik upravlja radom stručnih službi.

Za tajnika HKV može biti izabrana osoba koja uz uvjete propisane zakonom ispunjava i sljedeće: 1. Član HKV, 2. visoka stručna sprema, 3. poznavanje jednog svjetskog jezika.

Tajnik HKV obavlja stručno-administrativne poslove te vodi Knjigu članova HKV.

 

Članak 35.

Za ostvarivanje javnosti rada HKV, njegova izvršna tijela i ogranci koriste se sredstvima javnog priopćavanja, usmenom i pisanom objavom, biltenima i slično. Javnost se iznimno može isključiti sa sjednica tijela HKV, i to u slučajevima rasprave o poslovnoj tajni HKV.

O čuvanju poslovne tajne skrbe predsjednik, dopredsjednici i tajnik HKV.

HKV je dužno osigurati uvjete za rad u slučaju neposredne ugroženosti, neovisnosti i jedinstvenosti RH, kao i za slučaj izvanrednih okolnosti, sukladno zakonu i drugim propisima.

 

Članak 36.

HKV prestaje rad jedino na temelju odluke Skupštine HKV i u slučajevima propisanim u Zakonu o udrugama. U slučaju prestanka rada HKV, o imovini, nakon namirenja vjerovnika i troškova sudskih i drugih postupaka odlučuje Skupština HKV.

 

Članak 37.

Autentično tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština HKV. Između dvije Skupštine, tumačenje odredaba za određeni slučaj daje Upravni odbor HKV, a autentično tumačenje daje prva sljedeća Skupština HKV.

 

Članak 38.

Statut stupa na snagu danom prihvaćanja u Skupštini HKV, a primjenjuje se danom upisa u registar udruga. Konstatira se da je Statut Hrvatskoga kulturnog vijeća stupio na snagu dana 19. studenog 2005. godine.

Predsjednik Hrvatskoga kulturnog vijeća
Hrvoje Hitrec
Sub, 21-04-2018, 17:10:18

Komentirajte

Zadnji komentari

Kolumne

Telefon

Radi dogovora o prilozima, Portal je moguće kontaktirati putem Davora Dijanovića, radnim danom od 17 do 19 sati na broj +385-95-909-7746.

Poveznice

Snalaženje

Kako se snaći?Svi članci na Portalu su smješteni ovisno o sadržaju po rubrikama. Njima se pristupa preko glavnoga izbornika na vrhu stranice. Ako se članci ne mogu tako naći, i tekst i slike na Portalu mogu se pretraživati i preko Googlea uz upit (upit treba upisati bez navodnika): „traženi_pojam site:hkv.hr".

Administriranje

1 klik na Facebooku za hkv.hr

Pretraži hkv.hr

Lijepa Naša

0061_Medvednica.jpg
Copyright © 2018 Portal Hrvatskoga kulturnog vijeća. Svi sadržaji na ovom Portalu mogu se slobodno preuzeti uz navođenje autora i izvora,
gdje je izvor ujedno formatiran i kao poveznica na izvorni članak na www.hkv.hr.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom (GPL).