Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14) i članka 14. Statuta Hrvatskoga kulturnog vijeća Izvanredna Skupština Hrvatskoga kulturnog vijeća na sjednici održanoj  28.rujna 2015., donijela je

Statut Hrvatskoga kulturnog vijeća

 

I.    OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom utvrđuju se odredbe o:
-    nazivu i sjedištu,
-    teritorijalnom području djelovanja,
-    zastupanju,
-    izgledu pečata,
-    načinu osiguranja javnosti rada,
-    ciljevima i područjima djelovanja sukladno ciljevima,
-    djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi,
-    uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva,
-    pravima, obvezama i odgovornostima te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova,
-    tijelima udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata,
-    izboru i opozivu likvidatora,
-    međusobnim pravima i obvezama udruge i ustrojstvenih oblika,
-    prestanku postojanja udruge,
-    imovini, načinu stjecanja i raspolaganju imovinom,
-    postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge,
-    načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Članak 2.

Hrvatsko kulturno vijeće je dobrovoljna udruga članova koji žive i djeluju u Republici Hrvatskoj, kao i onih članova koji žive izvan granica Republike Hrvatske, a djelatno podupiru kulturni i sveopći boljitak Republike Hrvatske.

Članak 3.

Naziv udruge glasi: Hrvatsko kulturno vijeće.
Skraćeni naziv glasi: HKV.
Sjedište Udruge je u Zagrebu. Odluku o adresi sjedišta donosi Upravni odbor.

Članak 4.

Hrvatsko kulturno vijeće (u daljnjem tekstu: HKV) je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu.
HKV je neprofitna pravna osoba koja djeluje u Republici Hrvatskoj.

Članak 5.

HKV ima pečat.
Pečat HKV ima okrugli oblik promjera tri centimetra, na kojemu je po obodu upisan tekst Hrvatsko kulturno vijeće, a u sredini piše: Zagreb.

Predsjednik HKV ima pravo korištenja pečata. U njegovoj odsutnosti pravno korištenja pečata imaju dopredsjednici. [1]

Članak 6.

Djelovanje HKV je javno.

Za ostvarivanje javnosti rada HKV, njegova izvršna tijela i ogranci koriste se sredstvima javnog priopćavanja, pisanim objavama na internetskom portalu HKV, i slično. Javnost se iznimno može isključiti sa sjednica tijela HKV, i to u slučajevima rasprave o poslovnoj tajni HKV.
O čuvanju poslovne tajne skrbe predsjednik, dopredsjednici i tajnik HKV.
HKV je dužno osigurati uvjete za rad u slučaju neposredne ugroženosti, neovisnosti i jedinstvenosti RH, kao i za slučaj izvanrednih okolnosti, sukladno zakonu i drugim propisima.

 

 II.    CILJEVI I DJELATNOSTI HKV

Članak 7.

Cilj HKV je kreativno sudjelovanje u kulturnom životu Republike Hrvatske, unaprjeđenje kulture u svim njezinim oblicima, te očuvanje hrvatskoga kulturnog identiteta.

HKV sukladno svojim ciljevima djeluje na području demokratske političke kulture, očuvanju baštine i identiteta, razvoju demokracije, ljudskih, vjerskih i nacionalnih prava te na području obrazovanja, znanosti i istraživanja.

Članak 8.

Djelatnosti HKV su:
- sudjelovati u kreativnim oblikovanju hrvatske kulturne politike,
- sudjelovati u pripremama za donošenje zakona i propisa koji utječu na sudbinu kulturnoga života,
- uspostavljati međunarodne veze s udrugama koje imaju sličan program te s udrugama dijelova hrvatskog naroda koji živi izvan granica Republike Hrvatske,
- izdavati prigodne publikacije, časopise i knjige iz područja svoje djelatnosti sukladno zakonu.
- proizvoditi filmove, audio zapise, multimedijalne sadržaje, televizijske i radijske programe sukladno Zakonu za vlastite potrebe radi očuvanja posebnosti i tradicije hrvatskoga jezika i radi zaštite slobode djelovanja u području kulture,
- priređivati javne skupove posvećene temama iz kulture i kulturne politike,
- organizirati predavanja i stručne seminare,
- brinuti se o pohranjivanju i čuvanju pismohrane HKV u skladu sa zakonskim propisima.

 

III.    ČLANSTVO U HKV

Članak 9.

Članovima Hrvatskog kulturnog vijeća mogu postati državljani Republike Hrvatske, kao i državljani drugih zemalja, koji žele djelatno pridonositi promicanju hrvatske kulture.

Članak 10.

Članom HKV se postaje upisom u Knjigu članova koju vodi tajnik HKV.
Za slučaj da HKV nema imenovanog tajnika vođenje Knjige članova obavlja jedan od dopredsjednika.

Knjiga članova vodi se elektronički i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu člana, OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi te datumu prestanka članstva u udruzi.

Knjiga članova uvijek je dostupna na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 11.

Za primanje u članstvo HKV kandidat je dužan ispuniti pristupnicu.

Članak 12.

Odluku o primanju u članstvo HKV donosi Upravni odbor HKV.
Iznos članarine određuje Upravni odbor.

Članak 13.

Članovi HKV imaju pravo i obvezu sudjelovati u radu HKV, predlagati, birati i biti birani u tijela HKV i redovito plaćati članarinu.

Članak 14.

Članovi HKV koji žive i rade izvan Zagreba mogu se organizirati u ograncima kao ustrojstvenim oblicima HKV. Odluku o osnivanju ogranka donosi Upravni odbor HKV.
Ogranci HKV nemaju svojstvo pravne osobe.
Rad ogranaka utvrđuje se posebnim pravilnikom što ga donosi Skupština HKV.


Članak 15.

Članstvo u HKV prestaje istupanjem i isključenjem  iz članstva.
Iz članstva se istupa pisanom obavijesti Upravnom odboru HKV.
Odluku o isključenju iz članstva donosi Upravni odbor na prijedlog Časnoga suda. Odluka se može donijeti ako član nanese moralnu ili materijalnu štetu HKV.
Protiv odluku o isključenju člana isključeni član ima pravo u roku od 15  dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge.
Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana, računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna.

Članak 16.

Udruga se može udružiti u saveze udruga, zajednice, mreže i u međunarodne udruge.
Odluku o udruživanju donosi Skupština.

 

IV.    RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA


Članak 17.

Ukoliko između članova HKV dođe do sporova ili sukoba interesa koji se odnose na pitanja od zajedničkog interesa članova, članovi mogu rješavanje tih sporova povjeriti Časnom sudu  u skladu s odredbama ovog Statuta, pod uvjetom da se radi o pravima članova kojima oni mogu slobodno raspolagati.

 

 V.    TIJELA HKV

Članak 18.

Tijela HKV su:

1. Skupština
2. Upravni odbor
3. Nadzorni odbor
4. Časni sud

 

SKUPŠTINA HKV 

Članak 19.

Skupština je najviše tijelo upravljanja i odlučivanja u HKV.

Skupštinu čine svi poslovno sposobni članovi HKV.

Članak 20.

Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.

Redovita Godišnja skupština održava se svake godine; Izborna skupština održava se svake treće godine.
Godišnju skupštinu saziva predsjednik HKV na osnovi odluke Upravnog odbora. U odluci o sazivanju skupštine utvrđuje se dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.

Obavijest o sazivu Skupštine dostavlja se u pisanom obliku članovima HKV najkasnije deset dana prije njezina održavanja ili objavom oglasa na internetskom portalu HKV-a te objavom u dnevnom ili tjednom listu koji izlazi u Hrvatskoj.

Izvanrednu skupštinu HKV saziva Upravni odbor HKV na vlastiti inicijativu ili na zahtjev jedne petine članstva. Upravni odbor je dužan sazvati izvanrednu skupštinu u roku od mjesec dana nakon primitka zahtjeva.
Ako Upravni odbor ne udovolji zahtjevu iz prethodnoga stavka, Izvanrednu skupštinu će sazvati sami predlagači.

Članak 21.

U slučaju isteka mandata tijelima HKV Skupštinu saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili devet članova HKV, koji su upisani u popis članova prije isteka mandata tijelima HKV.

Članak 22.

Skupštini predsjedava predsjednik HKV, a u njegovoj odsutnosti jedan od dopredsjednika. U slučaju odsutnosti predsjednika i oba dopredsjednika HKV, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.

O radu sjednice vodi se zapisnik, kojeg potpisuje zapisničar koji se trajno čuva u arhivi HKV.

Članak 23.

Za valjane odluke potrebno je da na zasjedanjima Skupštine HKV nazoči natpolovična većina članova. Ako u vrijeme određeno za početak rada Skupštine nije nazočan potreban broj članova, početak zasjedanja odgađa se za pola sata, a nakon toga Skupština je vlasna odlučivati većinom nazočnih članova HKV na sjednici.

Članak 24.

Skupština odlučuje javnim glasovanjem. O određenom pitanju Skupština može glasovati tajno.
Skupština donosi odluke većinom glasova nazočnih članova HKV.

Članak 25.

 Skupština HKV ima sljedeća prava, obveze i odgovornosti:
-    utvrđuje politiku rada HKV,
-    usvaja Statut HKV i izmjene i dopune Statuta,
-    donosi druge opće propise,
-    usvaja godišnje financijsko izvješće,
-    usvaja izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
-    usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu,
-    odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti,
-    utvrđuje novčane planove i brine se o namicanju novčanih i drugih primitaka i imovine,
-    razmatra i donosi zaključni račun i novčani plan,
-    razmatra i prihvaća izvješća o radu tijela HKV,
-    odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
-    bira i razrješuje dužnosti članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Časnog suda,
-    bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje,
-    imenuje i opoziva likvidatora Udruge,
-    razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge,        
-    daje smjernice za rad Udruge,
-    osniva i imenuje odbore, komisije i slična tijela prema potrebi, te im utvrđuje zadatke,
-    donosi odluku o statusnim promjenama,
-    odlučuje o prestanku rada HKV i raspodjeli preostale imovine HKV,
-    odlučuje i o drugim pitanjima za koja statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela HKV,
-    donosi odluke, preporuke, smjernice i zaključke, zauzima stajališta i ostvaruje druge poslove utvrđene ili proizašle iz Statuta HKV.

 

UPRAVNI ODBOR HKV

Članak 26.

Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Upravni odbor.

Članak 27.

Upravni odbor HKV ima devet članova.
Upravni odbor je izvršno i operativno kolegijalno tijelo. Predsjednik HKV saziva sjednice Upravnog odbora i rukovodi radom Upravnog odbora.

  Članak 28.

Upravni odbor HKV:
-    brine se o provedbi odluka i zaključaka Skupštine,
-    utvrđuje nacrt i prijedlog Statuta te njegove izmjene i dopune,
-    priprema materijale za sjednicu Skupštine,
-    podnosi Skupštini izvješće o svom radu,
-    utvrđuje i predlaže Skupštini financijski plan za svaku kalendarsku godinu,
-    utvrđuje prijedlog rada HKV i predlaže Skupštini program rada,
-    predlaže Skupštini završni račun,
-    odlučuje o visini članarine,
-    odlučuje o sazivanju Godišnje, Izborne ili Izvanredne skupštine,
-    odlučuje o prijedlozima, molbama i žalbama članova HKV,
-    obavlja druge poslove utvrđene Statutom.

Članak 29.

Upravni odbor HKV bira Skupština tajnim glasovanjem na mandat od tri godine. Upravni odbor između svojih članova izabire predsjednika i dva dopredsjednika HKV na mandat od tri godine.

Članak 30.

Za člana Upravnog odbora može biti izabran svaki član HKV. Svi predloženi kandidati čine listu kandidata za izbor Upravnog odbora, na koju se upisuju po abecednom redu prezimena kandidata.
Drže se izabranima za članove Upravnog odbora onih devet članova koji dobiju najviše glasova nazočnih članova na Izbornoj skupštini HKV.
U slučaju da dva ili više članova imaju isti broj glasova izabran je onaj član čije prvo slovo prezimena jest prije abecednim redom od ostalih članova koji su izabrani.

Članak 31.

Sjednice Upravnog odbora saziva i njima vodi predsjednik HKV. U slučaju njegove spriječenosti, na toj sjednici zamjenjuje ga jedan od dopredsjednika.
Sjednice se sazivaju prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.
Predsjednik mora sazvati sjednicu Upravnog odbora na zahtjev jedne trećine članova Upravnog odbora, jedne osmine članova HKV, kao i na zahtjev Nadzornog odbora ili Časnog suda.

Članak 32.

U slučaju da član Upravnog odbora dade ostavku ili je trajno spriječen u djelovanju, što odlučuje Upravni odbor kvalificiranom većinom, zamjenjuje ga sljedeći kandidat koji je dobio najviše glasova na kandidacijskoj listi s Izborne skupštine HKV. Odluku iz prethodnog stavka ovog članka Statuta obvezno mora potvrditi Skupština na prvoj slijedećoj sjednici.
Pojedini članovi Upravnog odbora mogu biti opozvani prije isteka vremena na koje su izabrani ako ne poštuju odredbe Statuta, te ako neuredno prisustvuju sjednicama Upravnog odbora ili onemogućavaju na drugi način rad Upravnog odbora.
Opozvan može biti i cijeli Upravni odbor.
Prijedlog za opoziv Upravnog odbora ili pojedinog člana Upravnog odbora mogu podnijeti Nadzorni odbor ili najmanje pedeset članova HKV. Prijedlog mora biti obrazložen i podnijet Skupštini HKV.
Opoziv se provodi tajnim glasovanjem na sjednici Skupštine.
Opoziv je punovažan ako za nj glasuje većina nazočnih.
U slučaju da je opozvan cijeli Upravni odbor, Skupština HKV na istoj sjednici bira novi Upravni odbor HKV.

Članak 33.

Upravni odbor punopravno odlučuje ako je sjednici nazočna natpolovična većina, a odluke se donose natpolovičnom većinom nazočnih članova. Upravni odbor može odlučiti da se o pojedinim točkama glasuje tajno.

 

NADZORNI ODBOR HKV

Članak 34.

Nadzorni odbor HKV ima zadaću čuvati etičnost i demokratičnost rada HKV, te nadzirati materijalno i novčano poslovanje.
Nadzorni odbor se sastoji od tri člana koje bira Skupština HKV.
Članovi se kandidiraju i biraju kao i za Upravni odbor.
Mandat članovima Nadzornog odbora traje tri godine.
Tri kandidata koji su izabrani u Nadzorni odbor između sebe biraju predsjednika.
Nadzorni odbor je dužan izvijestiti Godišnju skupštinu HKV o novčanom i materijalnom poslovanju HKV.
Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova članova Nadzornog odbora.

Članak 35. [2]

Predsjednik HKV
-    predstavlja i zastupa HKV bez ograničenja,
-    brine se o provedbi odluka Skupštine HKV i Upravnog odbora,
-    brine se o primjeni Statuta i općih propisa HKV, te o zakonitosti rada HKV,
-    potpisuje odluke i zaključke što ih donosi Skupština i Upravni odbor HKV,
-    sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun HKV,
-    dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
-    obavlja i ostale poslove utvrđene Statutom i općim propisima HKV.

Predsjednik može dati drugoj osobi punomoć za zastupanje u pravnom prometu. Sadržaj i trajanje punomoći predsjednika HKV određuje se pri njezinu potpisivanju.
Za svoj rad predsjednik je odgovoran Skupštini HKV.

Članak 36. [3]

HKV ima dva dopredsjednika. Dopredsjednici zamjenjuju predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, te pomažu predsjedniku u radu. [4]

 

TAJNIK HKV

Članak 37.

Tajnika imenuje Upravni odbor i s tajnikom zaključuje ugovor o radu. Natječaj provodi Natječajno povjerenstvo od pet članova što ih imenuje Upravni odbor HKV.
Tajnik upravlja radom stručnih službi.
Za tajnika HKV može biti izabrana osoba koja uz uvjete propisane zakonom ispunjava i sljedeće: 1. Član HKV, 2. visoka stručna sprema, 3. poznavanje jednog svjetskog jezika.
Tajnik HKV obavlja stručno-administrativne poslove te vodi Knjigu članova HKV.
Za slučaj da HKV ne imenuje tajnika, stručno-administrativne poslove te vođenje Knjige članova obavlja jedan od dopredsjednika.

 

ČASNI SUD HKV

Članak 38.

Članovi HKV stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih obaveza utvrđenih ovim Statutom ili drugim općim propisom HKV. Stegovni postupak provodi Časni sud HKV
Časni sud je tijelo HKV koje utvrđuje činjenično stanje i izriče stegovne mjere. Časni sud čine tri člana koje bira Skupština.
Mandat Časnog suda traje tri godine.
Kandidiranje i izbor članova Časnog suda provode se na isti način kao i za članove Upravnog odbora.
Ukoliko član Časnog sud dade ostavku, zamjenjuje ga kandidat prema broju glasova s kandidatske liste.
Odluku iz prethodnog stavka ovog članka Statuta obvezno mora potvrditi Skupština na prvoj slijedećoj sjednici.
Ako odstupe dva člana Časnog suda, ponovno se na prvoj godišnjoj ili izbornoj skupštini biraju svi članovi, a mandat im traje do prve iduće Izborne skupštine.

Članak 39.

Časni sud može izreći pisanu opomenu, ukor i prijedlog za isključenje  iz članstva HKV.
Odluku o isključenju iz članstva donosi Upravni odbor HKV, na prijedlog Časnog suda.
Časni sud donosi odluke većinom glasova članova Časnog suda.

Članak 40.

Upravni odbor HKV kao svoja stručna tijela imenuje voditelje i članove sljedećih povjerenstava:
- Povjerenstvo za praćenje pojava u području kulture,
- Povjerenstvo za povezivanje kulturnoga i gospodarskog razvitka,
- Povjerenstvo za unaprjeđivanje znanosti i naobrazbe,
- Povjerenstvo za suradnju s Hrvatima izvan domovine,
- Povjerenstvo za međunarodnu suradnju
- Povjerenstvo za odnose s hrvatskim braniteljima,
- Povjerenstvo za nakladničku djelatnost HKV i suradnju s medijima.
Mandat članovima povjerenstva traje tri godine.
Voditelji povjerenstva sudjeluju u radu Upravnog odbora, bez prava glasa ukoliko nisu članovi Upravnog odbora, osobito kada je na dnevnom redu tema iz njihovih područja.
Upravni odbor može uz suglasnost Skupštine osnovati i nova povjerenstva te imenovati voditelje i članove tih povjerenstava.

 

VI.     IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJE IMOVINOM

Članak 41.

Imovinu HKV čine:

-    novčana sredstva koja je udruga stekla uplatom članarina, dobrovoljnim prilozima i darovima,
-    novčana sredstva koja udruga stekne obavljanjem djelatnosti kojim se ostvaruju ciljevi, financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te fondova i/ili iz inozemnih izvora,
-    nekretnine i pokretne stvari udruge,
-    druga imovinska prava.

HKV može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanjem djelatnosti određenih Statutom udruge, u skladu sa zakonom.

 


VII.      PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 42.

HKV prestaje rad na temelju odluke Skupštine HKV i u slučajevima propisanim u Zakonu o udrugama.
U slučaju prestanka HKV o imovini odlučuje Skupština HKV na svojoj posljednjoj sjednici.

Članak 43.

Likvidatora HKV imenuje i opoziva Skupština.
Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

Članak 44.

Autentično tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština HKV. Između dvije Skupštine, tumačenje odredaba za određeni slučaj daje Upravni odbor HKV, a autentično tumačenje daje prva sljedeća Skupština HKV.


Članak 45.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje vrijediti Statut HKV od dana 19. studenog 2005. te izmjene Statuta od dana 14. ožujka 2015. [5]


Predsjednik Hrvatskoga kulturnog vijeća

Đuro Vidmarović


[1] Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine" broj 74/14) i članka 25. Statuta Skupština Hrvatskog kulturnog vijeća održana 11. studenog  2016. donijela je ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA po kojim se članak 5. stavak 3. Statuta mijenja i sada glasi:
Predsjednik i dopredsjednici HKV imaju pravo korištenja pečata.

[2] Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine" broj 74/14) i članka 25. Statuta Skupština Hrvatskog kulturnog vijeća održana 11. studenog  2016. donijela je ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA po kojim se članak 35. Statuta mijenja i sad glasi:
Predsjednik HKV:
-    predstavlja i zastupa HKV,
-    brine se o provedbi odluka Skupštine HKV i Upravnog odbora,
-    brine se o primjeni Statuta i općih propisa HKV, te o zakonitosti rada HKV,
-    potpisuje odluke i zaključke što ih donosi Skupština i Upravni odbor HKV,
-    sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun HKV,
-    dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga
-    obavlja i ostale poslove utvrđene Statutom i općim propisima HKV.
Za svoj rad predsjednik je odgovoran Skupštini HKV.

[3] Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine" broj 74/14) i članka 25. Statuta Skupština Hrvatskog kulturnog vijeća održana 11. studenog  2016. donijela je ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA po kojim se članak 36. Statuta mijenja i sada glasi:
Hrvatsko kulturno vijeće ima dva dopredsjednika. Dopredsjednici zastupaju HKV, zamjenjuju predsjednika u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, te pomažu predsjedniku u radu.

[4] Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine" broj 74/14) i članka 25. Statuta Skupština Hrvatskog kulturnog vijeća održana 11. studenog  2016. donijela je ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA po kojim se iza članka 36. dodaje novi članak 37:
Udrugu HKV zastupa predsjednik i dva dopredsjednika, svaki pojedinačno i samostalno.
Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje.
Dosadašnji članak 37. postaje članak 38., članak 38. postaje članak 39., članak 39. postaje članak 40., članak 40. postaje članak 41., članak 41. postaje članak 42., članak 42. postaje članak 43., članak 43. postaje članak 44., članak 44. postaje članak 45., članak 45. postaje članak 46.

[5] Na temelju članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine" broj 74/14) i članka 25. Statuta Skupština Hrvatskog kulturnog vijeća održana 11. studenog  2016. donijela je ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA po kojim se novi članak 46. Statuta mijenja i sad glasi:
Ova Odluka o izmjenama i dopunama stupa na snagu danom donošenja.

 

Uto, 18-06-2019, 16:05:10

Komentirajte

Zadnji komentari

Kolumne

Telefon

Radi dogovora o prilozima, Portal je moguće kontaktirati putem Davora Dijanovića, radnim danom od 17 do 19 sati na broj +385-95-909-7746.

Poveznice

Snalaženje

Kako se snaći?Svi članci na Portalu su smješteni ovisno o sadržaju po rubrikama. Njima se pristupa preko glavnoga izbornika na vrhu stranice. Ako se članci ne mogu tako naći, i tekst i slike na Portalu mogu se pretraživati i preko Googlea uz upit (upit treba upisati bez navodnika): „traženi_pojam site:hkv.hr".

Administriranje

1 klik na Facebooku za hkv.hr

Pretraži hkv.hr

Kontakti

KONTAKTI

Telefon

Telefon Tajništva
+385 (0)1/481-0047

Elektronička pošta Tajništva
Elektronička pošta Tajništva
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Elektronička pošta UredništvaElektronička pošta Uredništva
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Copyright © 2019 Portal Hrvatskoga kulturnog vijeća. Svi sadržaji na ovom Portalu mogu se slobodno preuzeti uz navođenje autora i izvora,
gdje je izvor ujedno formatiran i kao poveznica na izvorni članak na www.hkv.hr.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom.

Naš portal rabi kolačiće radi funkcionalnosti i integracije s vanjskim sadržajima. Nastavljajući samo pristajete na tehnologiju kolačića, ali ne i na razmjenu osobnih podataka.