Svatko može komentirati!

Pisanje komentara - pikado promašaj

Registracijom na sustavu koji mamo za komentiranje Disqus svatko dobiva svoje korisnički račun s kojim može u svojim komentarima biti lakše prepoznat od strane drugih čitatelja i autora komentara. Upute za registraciju i komentiranje mogu se naći ovdje, a sučelje za komentiranje može se naći praktički ispod svakog članka koji smo objavili.

Avatar

Portal podržava i prikaz slike uz autora komentara. Jednom kad je korisnik registriran, slika se preko jednostavnog sučelja dodaje korisničkom računu. Više o prilagodbama korisničkog računa registriranih korisnika na sustavu Disqus može se naći ovdje.