Strategija razvoja Hrvatske

Karino Hromin Sturm je odlučio objaviti svoju strategiju ekonomskog prosperiteta Hrvatske. Plan 21 kukuriku koalicije i plan 20 HDZ-a imaju po njemu veliki propust. Monetarna politika nije stavljena u njihove planove na pravi način, odnosno HNB po principu ova dva prethodna plana nema aktivnu ulogu i zato je po njemu njihov plan u zaštiti krupnog kapitala i banaka te samo produbljuje krizu. Po Sturmovom shvaćanju HNB i monetarna politika se moraju hitno uključiti da bi se kriza mogla zaustaviti.

Koje su bitne odrednice vaše strategije?

Podjela Hrvatske na 5 regija. Strategija razvoja RH se sastoji od komponenata razvoja; Donošenje Planova gradova, Regija i županija, koje moraju proći javnu raspravu građana, koji tamo žive i rade, 1 47196za postizanje ciljeva napretka i dugoročnog razvoja.

Donošenje Državnih dugoročnih Planova od Nacionalnog interesa za RH i Financijskih dugoročnih Planova Strategije razvoja RH.

Strategija, planiranje, investiranje, pokretanje proizvodnje su osnovni postulati. Zapošljavanje, prema raspoloživim resursima i kadrovima s kojima regije raspolažu s ciljem zadovoljenja razvojnih planova i povećanja standarda stanovništva. Na osnovi ekonomskih postulata Upravljanja - dugoročnih planova i Rukovođenja - kratkoročnih planova, resursa, kadrova i novostvorene vrijednosti - kapitala.

Poseban program pokretanja proizvodnje koja je vezana na izvozne programe također sadrži moja strategija.

Građevinarstvo kao grana strategije razvoja planira pokretanje velikog broja investicija za što će biti potrebna ogromna građevinska operativa, jer će se cijela Hrvatska za par godina pretvoriti u veliko gradilište.

Postojeća operativa i kapaciteti neće biti dovoljni pa će se morati izvršiti okrupnjavanje i uvoz novog strojnog parka privatnih i državnih kompanija.
Tvornice i poduzeća koja su bačena u stečaj će se aktivirati i radnike vratiti na posao u mojoj strategiji.

Kako to provesti?

Strategija razvoja RH, regija, Županija i Nacionalna strategija s financijskom strategijom ide na donošenje u Sabor 2/3 većinom i time dobiva mandat naroda i Sabora. Državni intervencionizam potiče i privatne poduzetnike koji će također imati financijsku pratnju servisiranja HNB-a u provedbi.

Donosi se Zakon o Narodnoj Banci Hrvatske koja služi kao alat - instrument za servisiranje financijskih tijekova u Republici Hrvatskoj, što joj je osnovna i Ustavna uloga.

U kojem pravcu se treba razvijati?

Škole i fakulteti moraju dati razinu znanja koja će biti iznad svjetskih standarda. A to ćemo postići ako ulažemo u kadrove i specijaliziramo naše profesore i dovodimo najbolje stručnjake iz inozemstva, jer je investicija u vlastite kadrove najisplativija investicija. Kada kupite Mercedes za godinu i više dana on vrijedi manje, kada ulažete u čovjeka on će svaku godinu vrijediti sve više. rastRadnici svih kategorija. Strategija razvoja vrednuje vaš rad, a ne kapital i kamatu. Plaće običnog radnika će biti 15.000 kn, a ostalima i više prema stručnosti i radnom mjestu.

Državni i javni sektor. Kada se zatvaraju tvornice i otpuštaju radnici administracije ima previše. Ali u Strategiji neće biti otpuštanja, jer za povećani rast BDP-a posla će biti toliko da ćemo već za dvije godine morati zapošljavati radnu snagu iz inozemstva.

Mladima, pored potpuno besplatnog školovanja, je potrebna zabava i rekreacija. Strategija predviđa izgradnju svih sadržaja za razonodu i šport, putovanja, kako bi se mladi ljudi razvijali u naraštaj koji će nakon završenog školovanja i studija bezbrižno zaposliti u Hrvatskoj da ne idu trbuhom za kruhom u inozemstvo i osigurati nastavak progresa i ostvarili blagostanje u Hrvatskoj.

Državna i javna uprava će dobiti nalog da ukine nepotrebne i izmišljene formulare i biljege, kao i rokove važenja dokumenata svakih šest mjeseci, te centralizirati rad da građani ostvare svoja prava, sve na jednom mjestu. Državna ministarstva organizirat će stalnu službu za savjetovanje i davanje pravnih savjeta građanima. Država mora biti u službi svojih građana.

Ostatak strategije možete pročitati u sažetku priloga, kojim se razrađuju najvažnije teze. Zanimljivo je istu usporediti s objavljene druge dvije i komparirati mogućnosti. Sturm ima naglasak na proizvodnji, koja je osnova i skidanje čak 20% poreza. Ostale dvije strategije po Sturmu samo povećavaju i kontroliraju dug. Sturm obećava plaće do 15000,00kn, dok ove dvije prethodne strategije samo rezanja i manje plaće.

Igor Drenjančević

PRILOG: Proglas pokreta Zajedno - Za Hrvatsku blagostanja

Proglas pokreta Zajedno – Za Hrvatsku blagostanja

Poštovane građanke i građani Republike Hrvatske,

Temeljem bezbrojnih upita, zamoljeni smo od građana da objavimo sažeti program Pokreta ZAJEDNO.

Dozvolite da Vam prezentiramo osnovne postavke projekcije programa ZA HRVATSKU BLAGOSTANJA.

Pokušat ćemo objasniti Strategiju razvoja RH, ekonomsku ekspertizu s bezbroj mjera, 40 matrica razvoja i tabela, objasniti planove, kako će teći sve promjene koje nastaju i kreiraju standard građana u kratkom roku i razumljivom obliku.

Podjela na regije

Što se krije iza tabela i projekcija Strategija Razvoja RH Državnim Intervencionizmom ?

Osnove  programa ZA HRVATSKU BLAGOSTANJA

Podjela Hrvatske na 5 regija.

 Donošenje Strategije razvoja RH;

A) Donošenje Planova gradova, Regija i županija, koje moraju proći javnu raspravu građana, koji tamo žive i rade, za postizanje ciljeva napretka i dugoročnog razvoja.

B) Donošenje Državnih dugoročnih Planova od Nacionalnog interesa za RH.

C) Donošenje Financijskih dugoročnih Planova Strategije razvoja RH.

D) Strategija, Planiranje, Investiranje, Pokretanje proizvodnje, Zapošljavanje, prema raspoloživim Resursima i Kadrovima s kojima regije raspolažu sa ciljem zadovoljenja razvojnih planova i povećanja standarda stanovništva. Na osnovi ekonomskih postulata Upravljanja – dugoročnih planova i Rukovođenja – kratkoročnih planova, Resursa, Kadrova i Novostvorene vrijednosti – Kapitala.

E) Poseban program pokretanja proizvodnje koja je vezana na izvozne programe.

F) Građevinarstvo. Strategija razvoja planira pokretanje velikog broja investicija, za što će biti potrebna ogromna građevinska operativa, jer će se cijela Hrvatska za par godina pretvoriti u veliko gradilište.

Postojeća operativa i kapaciteti neće biti dovoljni pa će se morati izvršiti okrupnjavanje i uvoz novog strojnog parka privatnih i državnih kompanija.

G) Tvornice i poduzeća koja su bačena u stečaj će se aktivirati i radnike vratiti na posao.

Strategija razvoja se donosi u Saboru

Strategija Razvoja RH, Regija i Županija i Nacionalna strategija s Financijskom Strategijom ide na donošenje u SABOR 2/3 većinom i time dobiva mandat NARODA i Sabora za provedbu.

Donosi se Zakon o Narodnoj Banci Hrvatske koja služi kao alat - instrument za servisiranje financijskih tokova u Republici Hrvatskoj, što joj je osnovna i Ustavna uloga.

Financiranje Strategije preuzima HNB.

Temeljem nalaza DRŽAVNE REVIZIJE daje se nalog tijelima državne uprave za poništenje protuzakonite pretvorbe i privatizacije.

 Promjenama zakona uvesti Direktnu demokraciju, e-Demokraciju, e-Delegaciju, e-Referendum, e-Komunikaciju, građana s državnom upravom.

Za raspisivanje referenduma smanjiti broj potrebnih potpisa na 100.000 i produljiti rok skupljanja na dva mjeseca.

Prilikom procesa pokretanja proizvodnje paralelno se rade promjene zakona, ali zbog investicija u cijeloj Hrvatskoj neće biti potrebe za otpuštanjem državne administracije jer će se obim BDP-a drastično povećati.

Rokovi izvršenja pripreme Strategije razvoja su šest mjeseci, a za jednu i po godinu odvit će se najveći dio investicijskih pokretanja proizvodnje. NEZAPOSLENOST (380.000) će nestati, a narednih godina predviđamo uvoziti radnu snagu iz susjednih zemalja (BiH, Kosovo i dr.). Time će se znatno izmijeniti ekonomska i pravna struktura države.

Ukupan rast BDP-a u Strategiji je 20%, a planiran je na rok od deset godina.

Državni intervencionizam potiče i Privatne poduzetnike koji će također imati financijsku pratnju servisiranja HNB-a.

Poljoprivreda

Program POLJOPRIVREDE.

Strategija, Planiranje, Država Financira proizvodnju, Država Garantira otkup proizvoda, i na kraju ciklusa Financijski Obračun nakon otkupa.

Uvoz poljoprivrednih proizvoda će se regulirati s domaćom proizvodnjom.

Olakšice za uvoz tehnike, tehnologije, sjemena, stada, goriva, i ostalo za potrebe poljoprivrede. Program suradnje s prerađivačima, trgovinom, turizmom i ugostiteljstvom (kulinarstvo).

Pomorski program.

Strategija, Planiranje, Država Financira proizvodnju, Država Garantira otkup proizvoda, i na kraju ciklusa Financijski Obračun nakon otkupa.

Proglašenje privrednog morskog pojasa (IGP).

Brodogradilišta ćemo zadržati i povećati izvoz brodova. Nekada smo bili treća sila u brodogradnji u svijetu, bit ćemo ponovno treći.

Olakšice za domaću izgradnju brodova, tehnike, tehnologije, goriva, i ostalo za potrebe ribarstva i pomorstva.

Posebni programi uzgoja riba i školjaka.

Turizam

Program suradnje s prerađivačima, trgovinom, turizmom i ugostiteljstvom (kulinarstvo).

Turizam - integralni, pomorski i kontinentalni, jedna od najvažnijih grana koja će u zajednici s domaćom poljoprivredom i kulinarstvom ostvarivati znatan dio BDP-a Strategije razvoja.

Izgradnja gradova hotela sa 4 * - 5 * sa svim sadržajima, i duty free, sportskim objektima, bazenima, plovilima, sportskim terenima, dvoranama i opremom. Najljepša i najslikanija je plaža na Bolu, napravit će se takvih i boljih stotine.

Formula je: odličan smještaj, odlična hrana, sport, razonoda i shoping.

Također, Strategija planira turizam gradova i okolica koji je povezan s Duty free shopingom.

Plan Strategije, turističku sezonu produljiti na 12 mjeseci.

Strategija planira velike investicije u istraživanje, energetiku, zelenu tehnologiju, inovacije, kompjuterizacije, robotike, nove oblika tehnologije i nanotehnologije.

 Strategija je zajednički rad stručnjaka i stanovništva regija, otvorene javne rasprave i dogovori oko programa.

Strategija planira, upravlja i rukovodi državom, a vlastitu proizvodnju zaštićuje carinama i kvotama.

Strategija ima cilj da proizvodnja ima najniže cijene svih ulaznih cijena, energenata, struje, nafte, plina, vode i sirovina, što je uvjet za pokretanje proizvodnje.

Proizvodnja će se stimulirati smanjenjem poreza od 20 - do 50% ovisno o sektoru, i oslobađanjem carina na uvoz opreme, sirovine, i proizvodne komponente.

Financije

Financije. Vrednovanje kapitala. Cijena kapitala će biti od 0,2% do 0,3 % kako bi što više vrednovali rad i novostvorenu vrijednost, čime će Investitori brzo otplaćivati glavnicu kredita, a kamata će biti jako niska.

Vanjski dug će se uredno otplatiti prema međunarodnim konvencijama o pridržavanju međunarodnih ugovora, tako da se vanjski vjerovnici ne moraju bojati za povrat svojih sredstava.
Ali Vanjskog zaduživanja više neće biti, i dug će se vratiti u roku od 3-5 godina.

Strategija nije prilagođena podaničkom odnosu sa EU ! Izvršit će se revizija potpisanog Lisabonskog ugovora koji je danas nešto sasvim drugo od potpisanog.

 Zdravstvo će biti potpuno besplatno za sve kategorije građana i provodit će se socijalna politika besplatne skrbi za sve kategorije invalida rata, rada, s posebnim potrebama i socijalnih slučajeva.

Školovanje potpuno besplatno od osmogodišnje škole do doktorata, da ostvarimo ideju zemlja znanja.

Medicinski sektor predviđena sredstva u Strategiji koja će osigurati razvoj najnovije tehnologije i opreme za razvoj medicine i obuku naših stručnjaka s najboljim svjetskim kadrovima, koji će pružati našim građanima najbolju medicinsku zaštitu.

Obrazovanje

Škole i fakulteti, moraju dati razinu znanja koja će biti iznad svjetskih standarda.

A to ćemo postići, ako ulažemo u kadrove i specijaliziramo naše profesore i dovodimo najbolje stručnjake iz inozemstva, jer je investicija u vlastite kadrove najisplativija investicija. Kada kupite Mercedes, za godinu i više dana on vrijedi manje, kada ulažete u čovjeka on će svaku godinu vrijediti sve više.

Radnici svih kategorija. Strategija razvoja vrednuje vaš rad, a ne kapital i kamatu, plaće običnog radnika će biti 15.000 kn, a ostalima i više prema stručnosti i radnom mjestu.

 Državni i javni sektor. Kada se zatvaraju tvornice i otpuštaju radnici, administracije ima previše. Ali u Strategiji neće biti otpuštanja, jer za povećani rast BDP-a posla će biti toliko da ćemo već za dvije godine morati zapošljavati radnu snagu iz inozemstva.

 Mladi, pored potpuno besplatnog školovanja, mladima je potrebna zabava i rekreacija. Strategija predviđa izgradnju svih sadržaja za razonodu i sport, putovanja, kako bi se mladi ljudi razvijali u naraštaj koji će nakon završenog školovanja i studija bezbrižno zaposliti u Hrvatskoj da ne idu trbuhom za kruhom u inozemstvo i osigurati nastavak progresa i ostvarili blagostanje u Hrvatskoj.

Penzioneri, Strategija planira, nakon dvije godine svima koji nisu radili, a navršili su 60 g. Žene. i 65 g. Muškarci, života, dati penzije minimalno 10.000 kn, da mogu dostojanstveno živjeti, a ne kopati po smeću, a ostalima plus radni staž, i valorizirati penzije, s rastom plaća zaposlenih.

Majke. Uloga majke je najodgovornija za razvoj nataliteta i demografsku sliku Hrvatske. Svim majkama, za jedno dijete biti će dodijeljeno 1.000 kn, za drugo dijete 2000 kn a za treće dijete 3000 kn.

Nakon tri godine Strategije sa tri djeteta svaka majka će moći ostvariti zakonsku mirovinu.

Uprava

Državna i javna uprava, će dobiti nalog da ukine nepotrebne i izmišljene formulare i biljege, kao i rokove važenja dokumenata svakih šest mjeseci, te centralizirati rad da građani ostvare svoja prava, sve na jednom mjestu.

Državna ministarstva organizirat će stalnu službu za savjetovanje i davanje pravnih savjeta građanima. Država mora biti u službi svojih građana.

Kultura, je duhovna narodna vrednota i mora dobiti svoje pravo mjesto i financiranje u prikazu kulturne prošlosti, sadašnjosti i budućnosti Hrvatske.

Sport, bez fizičkog razvoje nema ni duhovnog razvoja, te je u Strategiji predviđeno investiranje u sportske objekte i opremu u svim vidovima sporta kako bi naši mladi od malih nogu mogli aktivno odabrati i trenirati tradicionalne sportove, učiti i boriti se timski, a ostali građani rekreativno.

U zdravom tijelu zdrav duh.

 VJERA. Bog je stvorio čovjeka. Čovjek je stvorio Državu. Država mora biti u službi čovjeka - naroda. Tako se Strategija razvoja zasniva na teoriji da država mora služiti narodu, a vjernici Bogu.

 Glas 98% osiromašenih građana lako će pobijediti na Lokalnim i Parlamentarnim izborima 2% bogatih koji posjeduju 85% kapitala u Hrvatskoj.

Direktna demokracija

Sva važnija pitanja ZAJEDNO planira s narodom rješavati putem direktne demokracije i elektronskog referenduma u stalnoj elektronskoj konzultaciji stanovništva, stručnjaka i Vlade po tematskim pitanjima.

Građani s kojima ZAJEDNO računa su svi oni koji su prepoznali naš rad za Bolju Hrvatsku i javno nas podržavaju, kao i mnogi intelektualci, akademici, profesori, radnici i praktičari svih struka koje ova zemlja posjeduje i treba.

ZAJEDNO JE POKRET ZA - JEDNO SVI ZAJEDNO OSTVARIMO HRVATSKU BLAGOSTANJA.

Zahvaljujemo se na velikoj podršci naroda te sve srdačno pozdravljamo kao i naše članove Pokreta ZAJEDNO.

Hvala Vam na podršci i zajedničkom radu.

Pravda i istina moraju pobijediti, stanimo na kraj onima koji tlače Lijepu našu 23 godine, jedan pored drugog ZAJEDNO.

„Braćo, s vladom kao s vladom, a s bandom kao s bandom!" rekao je Stjepan Radić.

Predsjednik Pokreta ZAJEDNO
mr. sci Karino Hromin Sturm

Pokret ZAJEDNO
http://zajedno-hr.com/
https://twitter.com/ZAJEDNOzaHR
https://www.facebook.com/groups/ZAJEDNOzaHR/

Napomena: Znanstveno društvo ekonomista (ZDE) je na svojoj sjednici još 8.03.2003. pod predsjedanjem prof. dr. Branka Horvata donijelo zaključak o nužnosti državnog intervencionizma, to su podržali svi članovi Znanstvenog društva ekonomista (ZDE) akademici prof. dr. Vladimir Stipetić, prof. dr. Zvonko Baletić, prof. dr. Dragomir Vojnić, prof. Ivo Sever (današnji predsjednik društva), mr. Karino Hromin Sturm, dr. Vladimir Lasić, prof.dr. Slavko Kulić, dr. Stjepan Zdunić i ostali prisutni.

Pon, 20-05-2024, 22:48:21

Potpora

Svoju članarinu ili potporu za Portal HKV-a
možete uplatiti i skeniranjem koda.

Otvorite svoje mobilno bankarstvo i skenirajte kod. Unesite željeni novčani iznos. U opisu plaćanja navedite je li riječ o članarini ili donaciji za Portal HKV-a.

barkod hkv

Komentirajte

Zadnji komentari

Telefon

Radi dogovora o prilozima, Portal je moguće kontaktirati putem Davora Dijanovića, radnim danom od 17 do 19 sati na broj +385-95-909-7746.

AKT

Poveznice

Snalaženje

Kako se snaći?Svi članci na Portalu su smješteni ovisno o sadržaju po rubrikama. Njima se pristupa preko glavnoga izbornika na vrhu stranice. Ako se članci ne mogu tako naći, i tekst i slike na Portalu mogu se pretraživati i preko Googlea uz upit (upit treba upisati bez navodnika): „traženi_pojam site:hkv.hr".

Administriranje

Pretraži hkv.hr

Kontakti

KONTAKTI

Telefon

Telefon Tajništva
+385 (0)91/728-7044

Elektronička pošta Tajništva
Elektronička pošta Tajništva
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Elektronička pošta UredništvaElektronička pošta Uredništva
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Copyright © 2024 Portal Hrvatskoga kulturnog vijeća. Svi sadržaji na ovom Portalu mogu se slobodno preuzeti uz navođenje autora i izvora,
gdje je izvor ujedno formatiran i kao poveznica na izvorni članak na www.hkv.hr.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom.

Naš portal rabi kolačiće radi funkcionalnosti i integracije s vanjskim sadržajima. Nastavljajući samo pristajete na tehnologiju kolačića, ali ne i na razmjenu osobnih podataka.