Vijeće za ruski jezik pri Predsjedniku Ruske Federacije

U Rusiji je 9. lipnja 2014. god. ustanovljeno Vijeće za ruski jezik pri Predsjedniku Ruske Federacije. To je drugo vijeće jer u Rusiji postoji od 2013. god. i Vijeće za ruski jezik pri Vladi Ruske Federacije koje se bavi promicanjem ruskoga jezika i kulture u državama negdašnjega Sovjetskoga Saveza, u većini država Europske unije, u Sjedinjenim Američkim Državama, u Kini i Japanu, te u državama Bliskoga istoka. Cilj novoga Vijeća za ruski jezik pri Predsjedniku Ruske Federacije je, kako piše u predsjednikovu ukazu broj 409., osiguravanje razvoja, zaštite i potpore ruskomu jeziku kao državnomu jeziku Ruske Federacije, a također poboljšanje učinkovitosti državnih tijela Ruske Federacije u ovom području.

Putin Tolstoj

V. V. Putin, predsjednik Ruske Federacije i V. I. Tolstoj, predsjednik Vijeća za ruski jezik

Zakonska odredba o Vijeću za ruski jezik

"1. Vijeće za ruski jezik pri Predsjedniku Ruske Federacije (dalje: Vijeće) je savjetodavno i koordinacijsko tijelo pri Predsjedniku Ruske Federacije koje je ustanovljeno s ciljem usavršavanja državne politike u području razvoja, zaštite i potpore ruskomu jeziku, osiguravanja prava građana u porabi državnoga jezika Ruske Federacije, a također i s ciljem koordinacije djelatnosti federalnih tijela državne vlasti, državnih tijela vlasti subjekata Ruske Federacije, samoupravnih lokalnih tijela, društvenih zajednica, kulturnih i umjetničkih udruga, znanstvenih, obrazovnih i drugih organizacija, uključujući neprofitne organizacije koje ostvaruju djelatnost u području međunarodne humanitarne suradnje na pitanjima koja su povezana s razvojem, zaštitom i potporom ruskomu jeziku.

2. Vijeće u svojoj djelatnosti polazi od Ustava Ruske Federacije, federalnih zakona, ukaza Predsjednika Ruske Federacije, a također i od ove Odredbe.

3. Odredbu o Vijeću i njegovu sastavu određuje Predsjednik Ruske Federacije.

4. Osnovne zadaće Vijeća su:

a) priprema prijedloga Predsjedniku Ruske Federacije o određivanju najvažnijih smjerova i mehanizama razvoja, zaštite i potpore ruskomu jeziku u Ruskoj Federaciji i u inozemstvu, osiguravanje prava građana Ruske Federacije na porabu državnoga jezika Ruske Federacije, a također i poduzimanje mjera koje su usmjerene na ostvarivanje i usavršavanje državne politike u ovom području;

b) koordinacija djelatnosti federalnih tijela državne vlasti, državnih tijela vlasti subjekata Ruske Federacije, samoupravnih lokalnih tijela, društvenih zajednica, kulturnih i umjetničkih udruga, znanstvenih, obrazovnih i drugih organizacija, uključujući i neprofitne organizacije koje ostvaruju djelatnost u području međunarodne humanitarne suradnje o pitanjima koja su povezana s razvojem, zaštitom i potporom ruskomu jeziku, osiguravanja prava građana Ruske Federacije na porabu državnoga jezika Ruske Federacije;

c) raščlamba ostvarivanja programa i projekata koji su usmjereni na razvoj, zaštitu i potporu ruskomu jeziku u Ruskoj Federaciji i u inozemstvu, učvršćivanje položaja ruskoga jezika u svijetu, širenje područja njegove porabe u svijetu, potpora ruskojezičnim zajednicama u inozemstvu, prosudba učinkovitosti ostvarivanja takvih programa i projekata, a također i priprema prijedloga o usavršavanju djelatnosti u ovom području.

Ruski jezik

5. Vijeće, polazeći od svojih zadaća ima pravo:

a) zahtijevati i dobivati u zakonski propisanom postupku nužne dokumente od federalnih tijela državne vlasti, državnih tijela vlasti subjekata Ruske Federacije, samoupravnih lokalnih tijala, društvenih zajednica, kulturnih i umjetničkih udruga, znanstvenih, obrazovnih i drugih organizacija, uključujući i neprofitne organizacije koje ostvaruju djelatnost u području međunarodne humanitarne suradnje, a također i od službenih osoba;

b) pozivati na svoje sjednice službene osobe, federalna tijela državne vlasti, državna tijela vlasti subjekata Ruske Federacije, samoupravnih lokalnih tijela, društvenih zajednica, kulturnih i umjetničkih udruga, znanstvenih, obrazovnih i drugih organizacija, uključujući i neprofitne organizacije koje ostvaruju djelatnost u području međunarodne humanitarne suradnje;

c) slati svoje predstavnike na savjetovanja, konferencije i seminare koje provode federalna tijela državne vlasti, državna tijela vlasti subjekata Ruske Federacije, samoupravna lokalna tijela, društvene zajednice, kulturne i umjetničke udruge, znanstvene, obrazovne i druge organizacije, uključujući i neprofitne organizacije koje ostvaruju djelatnost u području međunarodne humanitarne suradnje, o aktualnim pitanjima u mjerodavnosti Vijeća;

č) angažirati u zakonski propisanom postupku za realizaciju informacijsko-analitičkih aktivnosti organizacija za kulturu i umjetnost, znanstvene, obrazovne i druge organizacije, uključujući i neprofitne organizacije koje ostvaruju svoju djelatnost u području međunarodne humanitarne suradnje, a također i znanstvenika i strukovnjaka, uključivih na dogovornoj osnovi;

ć) služiti se u zakonski propisanom postupku bankama podataka Ureda Predsjednika Ruske Federacije i federalnih tijela izvršne vlasti, i državne, uključujući vladine sustave za vezu i komunikaciju.

6. Vijeće je sastavljeno od predsjednika Vijeća, njegova zamjenika, tajnika i članova Vijeća koji sudjeluju u radu Vijeća bez novčane naknade.

7. Vijeće se, sukladno svojim zadaćama, formira od vlastitih članova, a također i od onih koji ne ulaze u sastav Vijeća, i to čelnih ruskih znanstvenika, kulturnih i umjetničkih djelatnika, profesora, predstavnika federalnih tijela državne vlasti, državnih tijela subjekata Ruske Federacije, lokalnih samoupravnih tijela i organizacija međuresornih povjerenstava.

8. Smjer djelatnosti međuresornih povjerenstava i njihovih voditelja odobrava Predsjednik Ruske Federacije.

9. Vijeće, osim međuresornih povjerenstava, ima pravo formirati povremene radne skupine, podskupine, vijeća i strukovna povjerenstva u skladu sa svojom djelatnošću za pripremu prijedloga o pojedinim pitanjima koja su povezana s odlukama Vijeću naloženih zadaća.

10. Za rješavanje tekućih pitanja djelatnosti Vijeća formira se predsjedništvo Vijeća. Predsjednik predsjedništva Vijeća je predsjednik Vijeća.
U sastav predsjedništva Vijeća ulaze predsjednik predsjedništva Vijeća, njegov zamjenik, tajnik Vijeća, voditelji međuresornih povjerenstava i članovi predsjedništva Vijeća.
Sastav predsjedništva Vijeća odobrava Predsjednik Ruske Federacije.

11. Predsjedništvo Vijeća:

a) predlaže pitanja za raspravu na sjednicama Vijeća;

b) određuje sastav međuresornih povjerenstava, a također i voditelje i sastave budućih povremenih radnih skupina, podskupina, vijeća, strukovnih povjerenstava te koordinira njihovu djelatnost;

c) rješava organizacijska i druga pitanja koja su povezana s ostvarivanjem informacijsko-analitičkih i strukovnih aktivnosti;

č) razmatra pitanja koja su povezana s provođenjem odluka Vijeća, uključujući pitanja djelatnosti međuresornih povjerenstava, povremenih radnih skupina, podskupina, vijeća i strukovnih povjerenstava.

12. Pripremu i organizaciju provedbe sjednica Vijeća i predsjedništva Vijeća, a također i odluka tekućih pitanja djelatnosti Vijeća ostvaruje tajnik Vijeća.

Bogatirjov

E. A. Bogatirjov, tajnik Vijeća za ruski jezik

13. Sjednicu Vijeća treba održati najmanje jedanput u šest mjeseci. Po potrebi se održavaju izvanredne sjednice.

14. Sjednicu vodi predsjednik Vijeća ili prema njegovoj odluci jedan od zamjenika predsjednika Vijeća.
Sjednicu može voditi i Predsjednik Ruske Federacije prema svojoj odluci.

15. Sjednica Vijeća smatra se valjanom ako je na njoj prisutna najmanje polovica članova Vijeća.

16. Odluke Vijeća usvajaju se većinom glasova na sjednici prisutnih članova Vijeća.

17. Usvojene odluke Vijeća evidentiraju se u zapisniku koji potpisuje predsjednik koji održava sjednicu Vijeća. Ako sjednicu Vijeća saziva Predsjednik Ruske Federacije, odluke Vijeća formuliraju se i zapisuju u zapisniku na osnovi naloga Predsjednika Ruske Federacije.

18. Za ostvarivanje odluka Vijeća mogu se dobivati nalozi Predsjednika Ruske Federacije.

19. U usvajanju odluka o organizacijskim pitanjima djelatnosti Vijeća moguće je glasovanje članova putem upitnika.

20. Sjednice predsjedništva održava predsjednik predsjedništva Vijeća ili prema njegovoj odluci jedan od članova predsjedništva Vijeća. Odluke predsjedništva Vijeća registriraju se u zapisnik koji potpisuje predsjednik koji vodi sjednicu predsjedništva Vijeća.

21. Nadzor nad provedbom odluka Vijeća i predsjedništva Vijeća provodi tajnik Vijeća. Ako sjednicu Vijeća vodi Predsjednik Ruske Federacije, nadzor nad provedbom odluka Vijeća ostvaruje Nadzorna uprava Predsjednika Ruske Federacije.

22. Odluke Vijeća upućuju se Predsjedniku Ruske Federacije, Vladi Ruske Federacije, Vijeću Federacije Federalnoga Sabora Ruske Federacije (rus. Sovet Federacii Federaljnogo Sobranija Rossijskoj Federacii, A. B.), Državnoj Dumi Federalnoga Sabora Ruske Federacije (rus. Gosudarstvennaja Duma Federaljnogo Sobranija Rossijskoj Federacii, A.B.) i državnim tijelima vlasti subjekata Ruske Federacije.

23. Sjednice se održavaju u Moskvi. Prema odluci predsjednika Vijeća sjednice se mogu održavati i izvan sjedišta Vijeća.

24. Osiguravanje djelatnosti Vijeća ostvaruju Ured Predsjednika Ruske Federacije i Uprava poslovima Predsjednika Ruske Federacije.

25. Financiranje troškova koji su povezani s osiguravanjem djelatnosti Vijeća, uključujući putne troškove i smještaj članova Vijeća iz drugih gradova koji sudjeluju u radu njegove sjednice, članova koji su delegirani od Vijeća međuresornih povjerenstava, povremenih radnih skupina, podskupina, vijeća, strukovnih povjerenstava i osoba koje su angažirane na ostvarivanju informacijsko-analitičkih i strukovnih aktivnosti (ako njihovo sudjelovanje u djelatnosti Vijeća predviđa nužnost njihova povremenoga smještaja izvan stalnoga prebivališta) podmiruje se iz proračunskih novčanih sredstava koja su predviđena u federalnom proračunu za osiguravanje djelatnosti Ureda Predsjednika Ruske Federacije." (poveznica).

Kremlj

Vijeće za ruski jezik pri Predsjedniku Ruske Federacije predvodi V. I. Tolstoj, savjetnik Predsjednika Ruske Federacije (predsjednik Vijeća) za kulturu, zamjenica predsjednika Vijeća L. A. Verbickaja, predsjednica Ruske akademije obrazovanja i zamjenik predsjednika Vijeća A. M. Moldovan, ravnatelj Instituta za ruski jezik V. V. Vinogradova, a tajnik je Vijeća E. A. Bogatirjov, ravnatelj Državnoga muzeja A. S. Puškina.

U sastav Vijeća ulaze četrdeset i dva člana. Vijeće je sastavljeno od čelnih predstavnika različitih znanstveno-istraživačkih ustanova, kulturno-prosvjetnih organizacija, književnih društava, vjerske zajednice, a također i urednika tiskovnih i televizijskih medija. Jezik, kultura, povijest, duhovne vrjednote i nacionalne tradicije su alfa i omega razvoja društva. Skrb države i društva prema etnolingvokulturnoj i duhovnoj baštini mora biti stalna i nepromjenjiva.

Artur Bagdasarov


Ned, 27-09-2020, 08:37:28

Najave

Pon Uto Sri Čet Pet Sub Ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Komentirajte

Zadnji komentari

Kolumne

Telefon

Radi dogovora o prilozima, Portal je moguće kontaktirati putem Davora Dijanovića, radnim danom od 17 do 19 sati na broj +385-95-909-7746.

Poveznice

Snalaženje

Kako se snaći?Svi članci na Portalu su smješteni ovisno o sadržaju po rubrikama. Njima se pristupa preko glavnoga izbornika na vrhu stranice. Ako se članci ne mogu tako naći, i tekst i slike na Portalu mogu se pretraživati i preko Googlea uz upit (upit treba upisati bez navodnika): „traženi_pojam site:hkv.hr".

Administriranje

1 klik na Facebooku za hkv.hr

Pretraži hkv.hr

Kontakti

KONTAKTI

Telefon

Telefon Tajništva
+385 (0)91/728-7044

Elektronička pošta Tajništva
Elektronička pošta Tajništva
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Elektronička pošta UredništvaElektronička pošta Uredništva
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Copyright © 2020 Portal Hrvatskoga kulturnog vijeća. Svi sadržaji na ovom Portalu mogu se slobodno preuzeti uz navođenje autora i izvora,
gdje je izvor ujedno formatiran i kao poveznica na izvorni članak na www.hkv.hr.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom.

Naš portal rabi kolačiće radi funkcionalnosti i integracije s vanjskim sadržajima. Nastavljajući samo pristajete na tehnologiju kolačića, ali ne i na razmjenu osobnih podataka.