Kao jedanaesti prilog u okviru podlistka o generalu Slobodanu Praljku i hrvatskoj šestorci u Haagu donosimo transkript svjedočenja Filipa Filipovića u predmetu IT-04-74. (hkv)

 Transkript svjedočenja Filipa Filipovića u predmetu IT-04-74

Optuženi Praljak: Dobar dan, časni suci. Hvala vam. Unakrsno ispitivanje gdina Praljka:

P: Dobar dan, generale Filipović. Pokušat ću biti što precizniji u jasnoći svojih pitanja, poput švicarskog sata. Tako Šestorkada, samo recite, «da», «ne» ili «ne znam». Evo prvog pitanja. Rekli ste da je u svibnju 1992, u Travnik došlo 50-ak buseva s 1500 muslimanskih vojnika. Moje pitanje je iz koje su zemlje došli u Travnik?

O: Došli su iz Hrvatske. Nisu mogli doći niti iz jedne druge zemlje.

P: Znate li, ti autobusi što su došli, jesu li oni većinom imali hrvatske registarske tablice ili BH tablice?

O: Isključivo hrvatske tablice.

P: Znate li gdje su se zadnje skupili prije nego što su došli u BiH?

O: Ne.

P: Znate li kojom su rutom išli prema Travniku? Pored čega su prošli?

O: Ne znam to. Mogli su doći sa strane Prozora, Makljena, Gornjeg Vakufa, Novog Travnika, Travnika.

HVOP: Preko Vran planine, slijedivši put spasa, je li to točno?

O: Da, Tomislavgradski put spasa.

P: Ljudi koji su bili tamo, jesu li nosili vojne uniforme kada su došli i jesu li imali oružje?

O: Obe grupe su imale uniforme i oružje i već su bili jedinica.

P: Možemo li stoga zaključiti da su oružje dobili u Hrvatskoj kao i uniforme i da su postali jedinica za vrijeme nametnutog embarga UN-a?

O: Točno.

P: Znate li je li itko iz Sarajeva, vlada, ministri ili već tko, dao ikakav novac da bi se nabavilo oružje, uniforme, autobusi, bageri pored puta spasa ili jeste li vi osobno ikada kao vojnik HVO ili netko drugi dobio ikakvu naknadu ili materijale, oružje i tako dalje od, kako zovemo, vlade u Sarajevu?

O: Vlada u Sarajevu nema nikakve veze s ovom temom, s dolaskom jedinica u Travnik.

P: Jeste li vi, kao HVO srednje Bosne, ikad primili ikakve plaće od središnje vlade, ili oružje, obuću, uniforme, išta?

O: Nikad ništa.

P: Jučer smo vidjeli dokument o tipu oružja u posjedu Armije BiH, moje pitanje bi bilo sljedeće: u Bosni i ABIh HVOHercegovini, je li postojala ikakva tvornica pod kontrolom A BiH ili HVO koja je proizvodila puške, automatske puške, lake mitraljeze, protuavionske topove, topove s jednom, dvije, tri ili 4 cijevi, Bofor oružje, ZIS višecijevne bacače granata, topove ili haubice, haubice od 105, 122 i 150 mm, rakete Zolja, Maljutka rakete, Osa rakete, RPG ili ručne bacače granata, bilo što slično ovome? Je li se išta od toga proizvodila u BiH?

O: Ništa osim u tvornici «Bratstvo» o čemu sam govorio jučer. Ništa se od ovoga nije moglo proizvesti u BiH osim dijelova topništva velikog kalibra u tvornici «Bratstvo» u Novom Travniku. Tako da, kad sam rekao o tvornici «Bratstvo» i topništvu velikog kalibra, mislio sam reći da se to proizvodilo ranije. Međutim 1992. i 1993. to nije bilo moguće. Ne znam doduše o 1994.

P: Gdine Filipović, zalihe gotovih proizvoda u «Bratstvu» kako se to podijelilo između A BiH i HVO?

O: Mislim da sam to već objasnio. Osnovno je bilo ovo: morali smo se složiti oko jednoga mišljenja što se tiče raspodjele tog brojnog oružja kao i oko političkih i vojnih aktera na obje strane kao što su Genjac, Tamburić i neki drugi pojedinci. Jedna trećina je otišla A BiH u Visoko na njihovo centralno odlagalište. A jedna trećina je ostala meni u području u kojem sam ja bio zapovjednik da bi se podijelilo s Muslimanima i tako se i dogodilo.

P: Znači zadnja trećina bila je podijeljena između A BiH i HVO u području u kojem ste vi bili odgovorni, točno?

O. To je točno.

P: Ako bi to oružje koje ste vidjeli u posjedu A BiH moglo biti oduzeto od četnika, ili recimo da je moglo biti tamo BiHod ranije ili je možebitno došlo iz Hrvatske? Imate tri mogućnosti ovdje, koji je točan odgovor, A, B ili C?

O: Pa, može biti svaki odgovor djelomično, ali u 90% pouzdanosti odgovor je C ili pretposljednji.

P: Znači da je 90% oružja došlo iz Hrvatske, je li to vaš odgovor?

O: Da, to je moj odgovor.

P: Je li a BiH imala komunikacije kao što su paket veza ili satelitski telefoni?

O: Da, imali su.

P: Je li ta komplicirana i sofisticirana elektronska oprema proizvedena u BiH ili je dopremljena iz Hrvatske?

O: Nije bila proizvedena u BiH. Došla je s teritorija Hrvatske.

P: Dobro. Generale Filipović 1993. palo je Jajce ili 1992. Jeste li odmah nakon pada Jajca, vidjeli mene u Travniku?

O: U Travniku.

P: HVO Travnika, gdje je završio? Je li ostao u području Travnika i Bugojna? A HVO Jajca, snage HVO-a iz Jajca nakon što su poražene, jesu li ostale u Travniku ili su išle prema Hrvatskoj:

O: Budući je do toga trenutka Jajce vidjelo žestoke borbe i postavilo ljude na 100 km bojišnice, bilo je 4000 boraca, pola njih je bilo u HVO-u pola u A BiH ili TO-u; tih 4000 boraca je došlo u područje Travnika. A što se tiče HVO-a iako smo ih pokušavali zaustaviti tamo i nagovoriti ih da ostanu, oni su otišli putem spasa za Hrvatsku a muslimanski borci iz Jajca su ostali u području Travnika a neki od njih u području Zenice.

P: Je li se ista stvar dogodila s hrvatskim i muslimanskim civilima, narodom? Je li točno da su civili, Hrvati iz Jajca otišli u Hrvatsku a da su muslimanski civili otišli u područje Travnika, Bugojna, Zenice i ostalih?

O: Borci ne bi bili otišli da su civili ostali. Borci su otišli jer su i civili odlazili a muslimanski su civili ostali u području.

P: Upravo ste o tome razgovarali. To je narušilo etničku ravnotežu i stvorilo mnogobrojne probleme, ta činjenica. Je li točno da su izbjeglice koje su protjerane iz srednje Bosne dodatno zakomplicirale stvar i napravile problem?

O: Problem izbjeglica koje su dolazile s drugih područja je već bio prisutan tamo. Međutim kada su Muslimani iz Jajca došli u to područje a govorimo o više od 20 000 ljudi iz cijele općine Jajce, to je bio završni udarac odnosima među ljudima u dolini Lašve.

P: Znači suočeni smo s tezom tužitelja da je Praljak došao tamo kako bismo okupirali to područje, protjerali Muslimane i pripojili cijelo područje Hrvatskoj. Moje pitanje vama je sljedeće: logički govoreći, kako bi bilo moguće da ostavimo cijelu naoružanu brigadu da ona uđe u područje, ostavimo svoj narod, borce i civile, da odemo i da ostavimo navodnog protivnika da ostane tu; sve to kako bi mi napali Muslimane i protjerali ih s područja. Nije li to nelogično, po vašem mišljenju?

O: Pad Jajca nije značio samo pad općine Jajce, nego i dijela općine Travnik i ostalih 10 000 ljudi, kao i pad područja koje je isključivo branio TO ili A BiH. Prve crte HVO-a su bile čvrste a oni su odbijali nailazeće napade od strane Srba. I kad ste došli u to područje pomogli ste Muslimanima više nego Hrvatima jer su se Hrvati čvrsto držali, iako ste i nama pomogli, jer ste osobno posjetili dvije važne kote na kojima ste mogli vidjeti da se HVO čvrsto drži u obrani područja srednje Bosne.

P: Sada, gdine Filipović, molim lijepo da kažete časnom sudu jesam li ja uspio više pomoći A BiH i stvoriti kooperaciju tamo, to je pod A; pod B jesu li Srbi gađali Travnik i do koje mjere? Molim da prikažete tu situaciju časnom sudu, što smo činili i što sam ja ukratko radio na tom području. Jesmo li uspjeli spasiti Travnik, na primjer?

O: Pa, TO ili ABiH je u Travniku bila na granici potpunog rasula jer se upravo dogodilo to što sam objasnio. Jedna trećina općine Travnik je bila očišćena od ljudi a posebno je tu bila i nemogućnost Hamandjića, Softića i drugih jedinica koje su tamo držale prvu crtu. Panika je vladala u tom području. HVO nije bio mirne glave što se toga tiče, jer je situacija bila iznimno teška. Dva dana nakon pada Jajca, A. Izetbegović je izjavio da se HVO treba kriviti za pad Jajca, što je bilo blasfemično, kao i neke druge njegove izjave. Osobno mi je to tijekom rata najteže palo, činjenica da je Jajce palo, jer sam uložio mnogo vremena i životne snage, i bio sam i ranjen a moji ulozi su bili u obrani područja oko Jajca. Pad Jajca je u pitanje doveo i obranu Travnika koja do tog trenutka nije bila ugrožena.
P: Gdine Filipović, ja sam bio dobrovoljac, visoki časnik u Hrvatskoj vojsci, pomoćnik ministra obrane. Koji je visoki časnik A BiH koračao sa mnom na vrhovima planina, prisiljavao ljude da kopaju rovove i organizirao obranu? Tko je, među činovima A BiH časnika bio tamo sa mnom?

O: Nitko, niti jedna osoba.

P: A gdje su bili Valentinih /tako piše/ 3 bataljuna i zašto nisu napali Komer i produžili koridor prema Jajcu? Tko je bio Lendo? Je li on imao tri rezervna bataljona i zašto nije napao Komer ranije i time proširio koridor prema Jajcu? /Alaburić ispravlja transkrip – nije Valenta nego Lendovih tri bataljuna/

O: Već sam rekao da nije bilo organizacije u Travniku i Novom Travniku, tako da Novi Travnik nije u principu trebao podnositi nikakve posljedice od pada Jajca. A bataljuni na koje se pozivate, su trebali biti aktivni. A sada zašto nisu bili aktivni, ja to sada ne mogu reći. Međutim imali su vrlo povoljnu poziciju jer smo mi držali Mravinjac, koji je udaljen 3 do 4 km zračne linije a Komer je strateška poveznica od doline rijeke Lašve do Vrapca.

P: Znate li možda gdje je bila Lendova obitelj kada su se odvijale ove borbe?

O: Ne znam. Znam da su Lende velika obitelj u Opari. A sada gdje je bila njegova obitelj, zaista ne mogu reći.

P: Sada, dok smo sve to organizirali, koliko je projektila koristila srpska vojska na Travnik dnevno? Koliko je projektila padalo na Travnik od srpske strane?

O: VRS je imala položaje okolo Travnika, dalekometnu artiljeriju i srednje dalekometnu artiljeriju. Nekih 100 teških projektila je padalo na grad svaki dan.

P: U redu. To sam htio saznati od vas o Travniku. Jesmo li izvukli ranjene, sve ranjene, jesmo li se pobrinuli o njima i jesam li ja nakon toga ostao u tom području? A prema vašem najboljem sjećanju koliko sam ja bio energičan u naporima uzajamnog približavanja HVO-a i A BiH?

O: Nisam mogao slijediti sve vaše aktivnosti, toliko ih je bilo, ali znam da ste imali cjelokupan utjecaj, odnosno vaš dolazak je imao utjecaj u odnosu na srednju Bosnu.

P: Je li bio pozitivan ili negativan?

O: Ne mislim da bih mogao imati ikakve dileme tu. U potpunosti je bio pozitivan, bili ste pozitivno involvirani u svim pitanjima obrane.

P: Pogledajte dokument 4D01611, molim. Jučer smo imali pitanje gdje je bio Izetbegovićev potpis? 14. lipnja, je li tada Travnik već pao? O: Prešao sam iz Kiseljaka 10. a 11.6. bio sam angažiran u žestokim borbama kako bi stabilizirali crtu i spriječili suprotnu stranu da dublje prodre.

P: Recite mi, krajem ožujka i početkom travnja 1993, jeste li me ponovno vidjeli u Travniku?

O: Da. Bio sam iznenađen kad sam vas vidio da se krećete okolo sasvim normalno, bez ikakve pratnje ili sličnog. Išao sam prema vama a vi ste sjedili ispred kafića gdje nitko u principu ne sjedi i sjedili ste tamo sami. To nije nešto što smo mi tamo uobičajeno radili, niti koji od naših zapovjednika niti bilo tko drugi. P: To je točno. I ja se toga sjećam, gdine Filipović. U Travniku, koji je bio omjer HVO vojnika u usporedbi s A BiH, jedinice? Koji je bio omjer obiju strana u Travniku, u travnju 1993?

O: Omjer je bio 5:1, otprilike, u korist A BiH.

hkv

 

Pon, 3-10-2022, 04:56:26

Komentirajte

Zadnji komentari

Telefon

Radi dogovora o prilozima, Portal je moguće kontaktirati putem Davora Dijanovića, radnim danom od 17 do 19 sati na broj +385-95-909-7746.

Poveznice

Snalaženje

Kako se snaći?Svi članci na Portalu su smješteni ovisno o sadržaju po rubrikama. Njima se pristupa preko glavnoga izbornika na vrhu stranice. Ako se članci ne mogu tako naći, i tekst i slike na Portalu mogu se pretraživati i preko Googlea uz upit (upit treba upisati bez navodnika): „traženi_pojam site:hkv.hr".

Administriranje

Pretraži hkv.hr

Kontakti

KONTAKTI

Telefon

Telefon Tajništva
+385 (0)91/728-7044

Elektronička pošta Tajništva
Elektronička pošta Tajništva
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Elektronička pošta UredništvaElektronička pošta Uredništva
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Copyright © 2022 Portal Hrvatskoga kulturnog vijeća. Svi sadržaji na ovom Portalu mogu se slobodno preuzeti uz navođenje autora i izvora,
gdje je izvor ujedno formatiran i kao poveznica na izvorni članak na www.hkv.hr.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom.

Naš portal rabi kolačiće radi funkcionalnosti i integracije s vanjskim sadržajima. Nastavljajući samo pristajete na tehnologiju kolačića, ali ne i na razmjenu osobnih podataka.